Hankkeet

Opetu – Oikea pedagoginen tuki

Hankkeessa pyritään kehittämään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen (AT ja EAT) opiskelijoiden tukitoimia opintojen alusta lähtien. Tavoitteena on huomioida opiskelijoiden aikuisuus, erilaiset tutkinnot ja mahdolliset oppimisvaikeudet.

keskittynyt keski-ikäinen mies silmälasit ja kuulokkeet päässään seuraa verkko-opetusta tietokoneelta kotona

Opetu – Oikea pedagoginen tuki, 01/2024 – 05/2025

Hankkeessa pyritään kehittämään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen (AT ja EAT) opiskelijoiden tukitoimia opintojen alusta lähtien. Tavoitteena on huomioida opiskelijoiden aikuisuus, erilaiset tutkinnot ja mahdolliset oppimisvaikeudet.

Opiskelijoilla saattaa olla oppimiseen liittyviä vaikeuksia jostakin toteamattomasta syystä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa myös erityinen tuki toteutuu heikommin kuin perustutkintokoulutuksessa. Oppimisympäristöjen osalta erityinen tuki toteutuu huonommin työelämässä oppimisessa ja etäopiskelussa. Tämä todetaan myös Karvin Ammatillisen koulutuksen tila -julkaisussa (2023).

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

  1. Kehitetään yhteistyössä opettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajien kanssa tarkoituksenmukaiset lähtötasokartoitukset uusille ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoille. Kehitetään myös pedagogisten tukitoimien malli AT- ja EAT-opettajille. Tavoitteena on huomioida, että opiskelijat ovat aikuisia, usein pitkän työhistorian omaavia, joille saattaa olla vierasta erilaiset kartoitukset ja opiskelujen tukitoimet ja joiden tuki on erilaista kuin nuorten opiskelijoiden tukitoimet.
  2. Suunnitellaan erilaisia muotoja ja toteutustapoja oppimisen tukeen muissa oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa, kuten työpaikalla ja verkko-oppimisympäristöissä. Verkko-oppimiseen luodaan oma tukimalli käyttäen oppimismuotoilua. Oppimismuotoilussa rakennetaan eräänlainen tukirakenne oppijalle, jotta hän voi keskittyä olennaiseen, eli oppimiseen. Sen etuna perinteiseen pedagogiseen suunnitteluun nähden voidaan nähdä käyttäjälähtöiset, strukturoidut työtavat, jotka tuottavat paremmin oppijan psykologiset tarpeet huomioivaa opetusta. Työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien kanssa laaditaan yhteistyössä suunnitelma, miten tukitoimia toteutetaan työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Lisäksi tarkastellaan, liittyvätkö suorittamattomat tai kesken jääneet näytöt oppimisen tuen puutteeseen.
  3. Oppilaitoksen pedagogisen toimintakulttuurin vahvistaminen kehittämällä opettajien osaamista oppimisen tukitoimien tarpeiden tunnistamisessa. Selkiytetään ja tiivistetään yhteistyötä oppimisen tuen tiimin ja eri tutkintojen opettajien välillä. Vahvistetaan erityisopettajien konsultatiivista roolia myös AT- ja EAT-tutkintokoulutuksissa. Vahvistetaan työpaikkaohjaajien oppimisen tukitoimien osaamista.

Opiskelijoiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua ja opiskelijat otetaan mukaan suunnittelemaan toimintamalleja.

Hankkeen kohderyhmiä ovat:

  • Ammatti- tai erikoisammattitutkintoa opiskelevat tai opintoihin hakeutuvat
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opettajat

Hankeaika on 1.1.2024 – 30.5.2025. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.