Hankkeet

Vaski – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää.

tyttöjä kävelemässä oppilaitoksen käytävällä

Vaski – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen toteutusaika: 1/2022-12/2023

Hankkeen rahoitus: Opetushallitus

Hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä. Sataedu toimii pääkoordinaattorina vastaten tiekartan laadinnasta, sekä tiedotuksesta ja viestinnästä. Osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK, Luovi. VASKI-hankkeessa on yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, mikä varmistaa yhteiskehittämisen ja tulosten vaikuttavuutta.

Ilmastonmuutos ja luontokato haastaa ammatillista koulutusta kokonaisvaltaiseen vihreään siirtymään, kestävään kädenjälkeen ja jalanjäljen pienentämiseen. Hankkeessa huomioidaan Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti ekologisen kestävyyden kehittämisen ohella myös sosiaalinen, kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys. Ammatilliset koulutuksen järjestäjät ovat omassa toiminnassaan edistäneet kestävyysratkaisuja, mutta yhtenäinen toimintamalli puuttuu. Koulutuksen järjestäjät ovat hyvin eri vaiheessa kestävän kehityksen ohjelmatyössä. Tässä hankkeessa rakennetaan systemaattinen kansallinen kestävyystiekartta, joka tukee koulutuksen järjestäjäkohtaista kehittämistä. Kestävän kehityksen tulee läpi leikata kaikkea organisaation toimintaa. Organisaatioiden kestävän kehityksen ohjelmatyön avulla varmistetaan kokonaisvaltaisen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Pitkäjänteistä kehitystyötä ja pysyviä muutoksia tukemaan kootaan ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen kansallinen verkosto.

Lhkk:n osakoordinoinnin tavoitteena alueiden ja työelämän kehittäminen.

Työelämän ympäristövastuutoimet linkittyvät entistä tiiviimmin yritysten kilpailukykyyn, mikä vaatii koko organisaatiolta uudenlaista vastuullisuusosaamista. Tavoitteena on viedä eri tavoilla ja eri tasoilla (työntekijät, esimiehet, johto) vastuullisuusosaamista työelämään ja lisätä kestävyysosaamisen ymmärrystä. Tämä lisää välillisesti myös alueiden muutoskyvykkyyttä, kun vuoropuhelua vihreän siirtymän etenemiseen liittyen käydään eri tasoilla. Tavoitteena on myös osallistaa opiskelijat viemään työelämään tietoa vastuullisuudesta. Lounais-Hämeenkoulutuskuntayhtymä toimii työpaketin koordinaattorina ja vastaa työn suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksellisuudesta ja seurannasta.

LHKK on aloittanut vastuullisuuspolkuvalmennuksen työelämälle ja sen kehittämistä jatketaan yhdessä osatoteuttajien kanssa. Vastuullisuuspolkua voi jatkaa eri tasoilla kuten ekoneuvoja, strateginen polku tai osaamisen kehittäjän polku. Myös yrittäjyyden opiskelijoille on oma polku. Ensimmäinen osio koostuu vastuullisuuspolkuvalmennusten kehittämisestä. Muotoillaan osatoteuttajien kanssa eri kohderyhmille sopivat valmennuspolut. Tarkastellaan positiivisen viestinnän näkyväksi muotoutumista. Valmennusten toteutus ja palautteiden perusteella jatkokehitys.

Toisessa osiossa opiskelijoita koulutetaan vastuullisuusagenteiksi. Tavoitteena on selkiyttää kestävän tulevaisuuden teemoja ja asioita työssäoppimisen aikana yhdessä työelämän kanssa. Osatoteuttajien kanssa järjestetään työpajoja, joissa laaditaan osallistavia toimenpiteitä opiskelijoille ja työelämälle. Työpajojen tulosten jalkauttaminen ja arviointi yhdessä kohderyhmän kanssa.

Tuloksena muodostuu yhteistyöverkosto, joka aktiivisesti toimii yhdessä työelämän kanssa vastuullisuusosaamisen kehittäjänä. Tulos on osa positiivista kädenjälkeä, jossa verkosto kouluttaa ja edistää sekä laajentaa käsitystä kestävyystaidoista ja luo ekososiaalista sivistystä.