Uutinen

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä sai ensimmäisenä Suomessa ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden sertifikaatin

avatar

Tanja 19.3.2021

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on ensimmäinen oppilaitos Suomessa, jolle myönnetään uudistettu OKKA-säätiön Ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden sertifikaatti. ”Oppilaitos on panostanut kestävään kehitykseen ja edistänyt yksiköidensä sertifiointia jo viime vuosikymmenen alkupuolelta lähtien” toteaa Erkka Laininen sertifikaatin myöntävästä OKKA-säätiöstä. ”OKKA-säätiöllä on ollut ilo olla matkalla mukana tukemassa työtä. Viimeisen parin vuoden aikana Forssassa on tehty huikea hyppäys ammatillisen koulutuksen kärkeen. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä poimi kestävän tulevaisuuden strategiansa keskeiseksi sisällöksi ja hyödynsi oivaltavasti uusia indikaattoreita tavoitteiden rakentamisessa.”

Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen auditointiprosessi perustuu oppilaitoksen itsearviointijärjestelmään, kestävän kehityksen toiminnan perustason todentamiseen ja sitoutumiseen kehittämissuunnitelman mukaiseen toteutukseen. Sertifiointi koostuu kestävän tulevaisuuden kriteereistä ja indikaattoreista, jotka kannustavat henkilöstöä ja opiskelijoita arvioimaan ja kehittämään yhdessä oppilaitoksen toimintaa. Keskeistä kehittämistyössä on oppilaitosyhteisöstä nouseva uudistuminen ja kumppanuuksien syventäminen työelämän ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on vastata parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan muutokseen toimimalla verkostomaisesti yhteiskuntaa uudistava oppilaitoksena.

Sertifioinnilla todennetaan, että oppilaitoksessa on otettu käyttöön kestävän tulevaisuuden laatujärjestelmä, jonka avulla arvioidaan ja ohjataan oppilaitoksen toimintaa ja sen laatua.  Auditointiprosessin yksi keskeinen osa-alue on kehittyminen: suunnitelma, johon on kirjattu tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla oppilaitos vahvistaa toiminnassaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma pohjautuu LHKK:n strategiaan ja se viedään käytännön tasolle tuloskortin avulla. ”Koulutuskuntayhtymän arvoja ovat vastuullisuus, yhteisöllisyys ja edelläkävijyys. Kestävän tulevaisuuden sertifiointi tukee erinomaisesti arvoja ja strategiasta nousevia tavoitteita toimia vastuullisena edelläkävijänä” kertoo Maaria Silvius, LHKK:n yhtymäjohtaja.

Laininen toteaa, että LHKK:n kunnianhimoinen strategia antaa mahdollisuuden ponnistaa tulevaisuudessa entistä korkeammalle. ”Tiimiorganisaatio pitää sisällään suuren potentiaalin oppilaitoksen uudistumiseen. Strategian toteutus haastaa henkilöstön kestävyysosaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen. Näihin asioihin oppilaitos on jo vahvasti tarttunut. Olemme todella ylpeitä saadessamme luovuttaa LHKK:lle ensimmäisen kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaisen sertifikaatin. Muutos on alkanut eikä se enää pysähdy. LHKK on heittänyt kaikille koulutuksen järjestäjille haasteen, johon on pakko jossain vaiheessa vastata, jos aikoo pysyä tulevaisuusjunassa mukana.”

Kaikkea muuta kuin sanan helinää

”Käytännössä sertifiointi tarkoittaa sitä, että olemme ensimmäinen oppilaitos, jonka kokonaistoiminta on käyty läpi uusien kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaisesti. Tämä ei suinkaan tarkoita pelkästään jätteiden lajittelua tai kierrätystä, vaan kokonaisvaltaista yhteisön hyvinvointia, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyä, strategian mukaista työskentelyä ja kehittämistä, johtamistapaa sekä kulttuurista kestävyyttä” kertoo kehittämistyöstä vastaava koulutusjohtaja Anu Teppo.

”LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä alueensa toimijoiden kanssa. Oppilaitos laajentaa käsitystä ammatillisesta kestävyysosaamisesta työn tekemisen tasolta globaaliin ulottuvuuteen ja ekososiaaliseen sivistykseen, jossa hyvää elämää tavoitellaan yhden maapallon rajoissa kaikista yhteiskunnan jäsenistä huolta pitäen. Tässä työssä keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet” toteaa Laininen.

Kestävään kehitykseen panostaminen ei ole koulutuskuntayhtymälle uusi asia: sillä on jo olemassa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi kolmella koulutusalalla. Oppilaitos on tehnyt järjestelmällistä kehittämistyötä vastuullisuuden ja kestävyyden eteen lähes kymmenen vuotta. Aiempina vuosina toteutetut osasertifioinnit ovat tarjonneet työkaluja, ohjausta ja koulutusta sen kestävän kehityksen työn tueksi. Tämä alkuperäinen sertifikaatti löytyy noin kuudeltakymmeneltä oppilaitokselta. Edeltävästä järjestelmästä kehitettiin paremmin tulevaisuustyöhön vastaava uudenlainen järjestelmä ja uudet indikaattorit, ja LHKK on ensimmäinen, jolle tämä uusi sertifikaatti myönnetään. LHKK myös osallistui uuden järjestelmän kehitystyöhön.

”Meillä on vankka kokemus kestävän kehityksen työstä oppilaitoksessa, ja siksi olemme päässeet mukaan kehittämään, rakentamaan ja pilotoimaan tätä uutta eDelphi-tulevaisuustyökalua, jota on rakennettu noin 1,5 vuotta. Ja koska olemme olleet alusta asti mukana, haluttiin että me toimimme pilottikohteena, josta muut voivat oppia ja ottaa mallia” Teppo kertoo.

”Tähän uuteen järjestelmään kuuluu kymmenen eri indikaattoria eli mittaristoa, joilla kestävän kehityksen toimintaa seurataan. Näitä ovat muun muassa toimintaympäristö, johtaminen, opetus, strateginen työ, vastuullisuuden mittarit, kestävyystaidon kehittäminen sekä tulevaisuuden oppimisympäristöt, joihin haluamme vahvasti panostaa” listaa Silvius.  ”Olemme todenneet, että kestävän kehityksen opetus ei voi olla pelkästään yhden irrallisen opintojakson varassa opetuksessa. Vastuullisuus ja kestävästä tulevaisuudesta huolehtiminen ovat näkemyksemme mukaan sen sijaan perustaitoja, jotka kuuluvat jatkossa osaksi vankkaa ammattitaitoa eri aloilla”, jatkaa Silvius.

Kiitosta työntekijöiden aktiivisuudesta

Auditointiin kuuluva itsearviointyö eri vaiheineen kesti lähes koko vuoden 2020, koska koulutuskuntayhtymä kävi läpi kaikki toimintonsa eri koulutusaloilla. Henkilöstö osallistui laajasti arviointiin ja kehittämisen suunnitteluun erilaisissa kokoonpanoissa. ”Näiden mittarien kautta olemme peilanneet omaa toimintaamme eli tarkastelleet onnistumistamme eri mittareilla. On ollut ilo huomata ja kuulla ulkoisten arvioijien suulla, kuinka moni asia meillä on hyvällä tolalla. Myös auditointiprosessiamme on kehuttu ja erityisesti sitä, kuinka olemme osallistaneet henkilöstön lisäksi myös opiskelijat sekä työelämän mukaan tähän kehitystyöhön.”

Laininen kertoo auditoinnissa tulleen selväksi, miten vahvasti strategia on otettu omaksi henkilöstön keskuudessa. ”Sen uudistavaa voimaa vahvistaa kuntayhtymän taustatahojen sitoutunut osallistuminen strategian laatimiseen. Strategia on tulevaisuuteen suuntautunut ja kunnianhimoinen, ja se henkii oppilaitoksen vahvaa tahtotilaa oman toiminta-alueen kehityksen tukemiseen.”

”Ilman henkilöstön panosta auditointia ei olisi voitu viedä näin laajasti ja vaikuttavasti läpi” toteaa Silvius. ”Havaittavissa on myös innostusta ja ylpeyttä tekemästämme työstä. Auditoinnista saatua ensimmäistä suullista palautetta tuli verkon välityksellä seuraamaan yli puolet henkilöstöstä. Tavoitteemme ovat jatkossakin kovat ja kehitettävää riittää. Meillä on esimerkiksi tavoitteena tulevaisuudessa olla lähes jätteetön oppilaitos, mutta siihen on vielä matkaa. Työ siis jatkuu!” Silvius kertoo jatkaen, että yksi seuraavista askeleista on miettiä, miten materiaalihukkaa voitaisiin minimoida opetuksessa.

Sertifikaatti luovutettiin OKKA-säätiön toimesta perjantaina 19.3. erityisjärjestelyin. Opiskelijoille ja henkilökunnalle tarjotaan juhlakahvit, kun he palaavat lähiopetukseen.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK on Forssan ammatti-instituutin ylläpitäjä ja koulutuspalveluja tarjoavan Faktia Oy:n omistaja. Koulutuskuntayhtymässä on opiskelijoita tutkintokoulutuksissa noin 1600 ja työntekijöitä n. 150 henkilöä, jotka ovat alansa ylpeitä ammattilaisia ja rohkeita uudistajia. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on edelläkävijä, joka kantaa oman yhteiskunnallisen vastuunsa ja tuottaa elinvoimaa sekä yksilölle että ympäristölleen.

Lisätietoja

Koulutusjohtaja Anu Teppo
040 8337 510, anu.teppo@lhkk.fi

Yhtymäjohtaja Maaria Silvius
040 3474 036, maaria.silvius@lhkk.fi

Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen / Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö
050 3729 195, erkka.laininen@okka-saatio.fi