Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SORA-lainsäädäntö

SORA-lainsäädäntö (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) koskee erityisesti

 • opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
 • opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuuden vuoksi perusteltua
 • huumausainetestausta, josta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti

Meillä opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 32 pykälää sovelletaan seuraaviin ammatillisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin:

 • Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala ja kuljetusalan ammattitutkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja sekä perustason ensihoitaja
 • sekä seuraaviin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin: kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, vammaisalan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto ja vanhustyön erikoisammattitutkinto.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Meillä päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä tekee LHKK:n SORA-toimielin. Päätöksiin voi hakea muutosta Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta. Valituskelpoisista päätöksistä annetaan valitusohje.

LHKK:n SORA-toimielin on lakisääteinen toimielin, johon kuuluvat koulutuksen järjestäjän edustaja, opiskelijahuollon edustaja ja työelämän edustaja. Toimielin päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset, esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen, tai jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Koulutusesittelyissämme kerrotaan, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. Opiskelijaksi pyrkivän tulee pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot seuraavissa tutkinnoissa.

Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen koulutusohjelma

Opiskelijaksi ei voida ottaa terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sopimatonta henkilöä, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelujen) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat). Tätä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajoterveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.

Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY liitteen lll ja direktiivin 2009/113/EY-vaatimusten mukaisesti (finlex.fi).

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava
 • hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja ja perustason ensihoitaja

Opiskelijaksi ei voida ottaa terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sopimatonta henkilöä, jos 32 pykälässä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriotteen esittämistä edellytetään opiskelijalta, jos hän opinnoissaan työskentelee alaikäisten kanssa. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita.

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Lisätietoa

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja