Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 mukaisesti. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Forssan ammatti-instituutin ja Faktia Oy:n opiskelijoita. Järjestyssääntöjen lisäksi opiskelijoiden tulee noudattaa opetukseen, työturvallisuuteen, nettietikettiin, ergonomiaan, kestävään kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata opiskeluyhteisön toimivuus ja antaa yhteisön jäsenille tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Säännöillä edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan oppilaitoksen hallinnassa olevissa rakennuksissa ja alueilla. Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa työjärjestyksen mukaisessa opiskelussa ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa muunakin aikana. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun aikana noudatetaan lisäksi työpaikan sääntöjä sekä työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta erikseen annettuja ohjeita. Opiskelija-asuntolassa noudatetaan omia järjestyssääntöjä. Toimipistekohtaisia liitteitä noudatetaan lisäksi asianomaisessa toimipisteessä.

1 §
Käyttäytyminen
Opiskelijan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Opiskeluyhteisössä jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, kielestä, alkuperästä, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Henkinen ja ruumiillinen kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen, vihapuhe, nettikiusaaminen, opiskelun estäminen tai häirintä ovat ankarasti kiellettyjä.

2 §
Mobiililaitteiden käyttö opinnoissa
Opetustilanteissa ei saa kuvata opiskelijoita, opettajaa tai opetusmateriaalia ilman lupaa. Mitään kuvia, tallenteita tai materiaalia ei tule julkaista ilman asianomaisen suostumusta. Kirjoitusten ja tallenteiden poistaminen internetistä myöhemmin on erittäin vaikeaa. Jokaisella on vastuu siitä, mitä kirjoittaa ja julkaisee sosiaalisessa mediassa.

3 §
Opiskeluun osallistuminen
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiseen opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä täsmällisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Henkilökohtaista työjärjestystä on noudatettava sovitusti ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta säädetyssä ajassa. Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän itse ilmoittaa kirjallisesti eroamisestaan. Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa lain 96§:ään kirjattujen syiden nojalla.

4 §
Opiskeluvälineet ja -varusteet
Opiskelijalla tulee olla asianmukainen opiskeluvälineistö opiskelutilanteissa. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelijalla on omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus. Opiskelija on velvollinen käyttämään oppilaitoksen ohjeiden ja alakohtaisten työturvallisuusmääräysten mukaisia suoja-asuja ja –varusteita. Havaituista vioista, puutteista, vaaroista ja tapaturmista on välittömästi ilmoitettava henkilökunnalle. Ruokien ja juomien vieminen opetustiloihin on kielletty. Korkillisen vesipullon voi tarvittaessa viedä opetustilaan.

5 §
Työturvallisuus ja työsuojelu
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kaikkien opiskelijoiden tulee omalta osaltaan pitää huolta turvallisuusseikoista. Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita tulee noudattaa kaikissa tilanteissa.

6 §
Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 87§) Rehtorilla ja opettajalla (yhdessä tai erikseen) on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta
opetustilasta taikka koulutuksen järjestäjän tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata lain 85§:n mukaista poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon opetukseen osallistumisen eväämisestä. Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää tarpeellisia voimakeinoja. Opiskelijan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.

7 §
Opettajan ja rehtorin oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita sekä tarkastaa opiskelijan tavarat
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 80§, 89§-92§) Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Terä- ja ampuma-aseiden ja voimankäyttövälineiden sekä vaarallisten aineiden tuominen oppilaitoksen alueelle on kielletty. Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa haltuunsa työpäivän aikana opiskelijalta esine, joka vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta. Rehtorilla tai opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa sellaisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta. Opiskelijalle ilmoitetaan ennen tarkastusta syy, jonka vuoksi tarkastus tehdään. Jos opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää esineen tai aineen poisottamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Esineen tai aineen poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

8 §
Tupakointi
Tupakoinnissa noudatetaan yleistä tupakkalakia. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella, samoin sähkötupakka ja nuuskan käyttö.

9 §
Alkoholi, huumeet ja muut päihteet
Päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen Ajoneuvoliikenteessä tulee oppilaitoksen alueella noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja annettuja ohjeita. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä parkkipaikoilla.

10 §
Ajoneuvoliikenne
Ajoneuvoliikenteessä tulee oppilaitoksen alueella noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja annettuja ohjeita. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä parkkipaikoilla.

11 §
Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 81§-83§) Kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa oikeuden suorittaa tutkinto sekä oikeuden osallistua tutkintokoulutukseen, jos:

1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti koulutuksessa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja on osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä
2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
3) opiskelija on tutkintoa suorittamaan hakeutuessaan salannut sellaisen lain 41§:n tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen ottamisensa opiskelijaksi.

 Tutkinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on lain 81§:ssä tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilaissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. 

Se, jolta on peruutettu opiskeluoikeus, voi hakea koulutuksen järjestäjältä opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeuden palauttamista hakevan tulee toimittaa koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

12 §
Seuraamukset rikkomuksista
Opiskelijan rikkoessa oppilaitoksen järjestyssääntöjä, voidaan keskustelun/kuulemisen jälkeen antaa kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus tai erottaa opiskelija määräajaksi. Ennen alaikäisen opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta on kuultava myös hänen huoltajaansa.

Kurinpito
Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:

1) häiritsee opetusta;
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä;
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön
järjestystä;
4) kieltäytyy lain 84§:ssä huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä taikka
5) on lain 84§:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt 

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. 

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa moitittavaa käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta päättää rehtori. Sitä pidemmästä määräaikaisesta erottamisesta päättää oppilaitoksen toimielin.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulutuksen järjestäjän
järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 

Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista tai rikosrekisteriotteen esittämisestä, häneltä voidaan pidättää opiskeluoikeus siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy lain 82§:n tarkoitetusta rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuu

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa määräajaksi tai erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.

Menettely kurinpitoasiassa
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama toimielin. Rehtori voi kuitenkin päättää korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta asuntolasta erottamisesta.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja