Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisen tavoitteena on tukea  sinun ammatillista kehittymistäsi, työllistymistäsi tai jatko-opintoihin sijoittumistasi. Opintopolkusi suunnitellaan henkilökohtaisesti juuri sinulle sopiviksi.

Opintojen alussa laadit vastuuopettajasi kanssa Wilmaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota päitetään koko opintojesi ajan. HOKSin laadintaan osallistuu tarvittaessa opinto-ohjaaja, sekä tarvittaessa muuta opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Mikäli olet alaikäinen, on huoltajallasi mahdollisuus osallistua HOKSin laatimiseen ja päivittämiseen.

Hyväksyt HOKSin ensimmäisellä kerralla allekirjoituksella. Myöhemmin tehtävät päivitykset hyväksyt Wilmassa.

HOKS_keskustelun muistilista_opiskelijalle

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

HOKSiin kirjataan urasuunnitelmasi, aiempi sekä opintojen aikana muualla hankkima osaamisesi, suunnitellaan, puuttuvan osaamisen hankinta (sisällöt, ajankohdat ja tavat), suunnitellaan, miten osoitat osaamisesi, suunnitellaan tarvitsemasi ohjaus ja tuki sekä mahdollinen erityinen tuki. 

Tulevaisuuden urasuunnitelma

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa kanssasi suunnitellaan toimenpiteet, joilla edistetään työllistymistäsi ja jatko-opintoihin sijoittumista. Urasuunnitelman laatiminen aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä päivitetään koko opintojen ajan.

Urasuunnittelussa on siis kyse sinun tulevaisuutesi suunnittelusta!

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Työtehtävissä, aiemmissa opinnoissa, varusmies- tai siviilipalveluksessa tai vaikka harrastuksissasi hankkimasi osaaminen on arvokasta. Sitä mitä jo osaat, ei tarvitse opiskella uudestaan. Henkilökohtaistamisessa suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksien tai osaamistavoitteiden mukainen osaaminen tunnistetaan. Osaamista voidaan tunnustaa suoraan tutkintoon tai sinut voidaan ohjata näyttöön.

Laadittaessa HOKS:ia ensimmäistä kertaa tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen (arvioitua ja todennettua), joka vastaa pakollisia tutkinnon osia ja osa-alueita.

Valinnaisia tutkinnon osia ja osa-alueita tunnustettaessa huomioidaan HOKS:n mukaiset urasuunnittelutavoitteesi. Valinnaisten tutkinnon osien ja osa-alueiden tunnistamisen ja tunnustamisen voi tehdä myöhemmin HOKS:ia päivitettäessä. Tunnustamisen tulee tukea ammatillista osaamistasi.

Puuttuvan osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Osaamisen hankkiminen on aina tavoitteellista ja ohjattua ja se voi tapahtua esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen. Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Opintopolkusi aikana saatat tarvita myös ohjausta ja tukea tavoitteesi saavuttamiseksi. Henkilökohtaistamisessa suunnitellaan myös tarvitsemasi ohjaus ja tuki, mahdollinen erityinen tuki ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot.

Osaamisen hankkiminen työelämässä

Työelämässä oppimisesta sovitaan koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opettaja arvioi työpaikan edellytykset toimia oppimisympäristönä. Työpaikalta nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa hankit osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Koulutussopimuksella työpaikalla opiskellessa et ole työsuhteessa, eikä sinulle makseta palkkaa.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle maksetaan palkkaa.

Osallistuminen opintoihin ja poissaolosta ilmoittaminen

Tehtäväsi on osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti eri oppimisympäristöissä opiskeluun sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen.

Opiskelijana noudatat työelämän pelisääntöjä.  Sinulla ja/tai huoltajallasi on velvollisuus ensimmäisen poissaolopäivän aikana ilmoittaa sairaudesta tai muusta poissaolon syystä vastuuohjaajalle tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ennen työpäivän alkua ohjaavalle opettajalle ja työpaikkaan.

Voit olla pois vain sairauden perusteella tai vastuuopettajan luvalla. Puuttuvien opintojen suorituksesta sinun tulee itse sopia opettajien kanssa. Jos tarvitset asiassa ohjausta, voit ottaa yhteyttä vastuuopettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Ohjaus ja tuki opiskelussa

Sinulle suunnitellaan tarvitsemasi ohjaus ja tuki ennen HOKSin ensikertaista hyväksyntää. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa koko opintojen ajan.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Opettajat, ohjaajat ja työpaikkaohjaajat antavat opintojesi aikana sinulle suullista ja kirjallista palautetta osaamisesi kehittymisestä. Palautteen avulla ohjataan ja kannustetaan sinua tavoitteidesi saavuttamisessa ja kehitetään itsearviointitaitojasi.

Wilmaan kirjatun palautteen avulla pystyt myös seuraamaan miten opintosi etenevät. Jos olet alaikäinen, myös huoltajasi näkee palautteen Wilmassa.

Palautteen avulla saat varmuuden, että olet valmis osoittamaan osaamisesi näytössä. Palaute ei vaikuta näytön arvosanaan.

Osaamisen osoittaminen aidoissa työtehtävissä

Osoitat osaamisesi pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä alan työpaikalla (näyttö). Henkilökohtaistamisessa suunnittelette osaamisen osoittamisen tutkinnon osittain yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Näytössä osaamisesi arvioidaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksien tai osaamistavoitteiden mukaisesti. Arviointi tehdään aina tutkinnon osittain. Arvioijina toimivat opettaja ja työelämän edustaja. Perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-5, ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty/hylätty.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Sinulla on oikeus pyytää arvioinnin tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa arvioinnin tiedoksisaannista. Arvioijat antavat päätöksen tarkistamisesta viivytyksettä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi arvioinnin tarkistamisen päätökseen, voit pyytää tutkintosi työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa arvioinnin tarkistamisen päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu tai todennettu.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Jos osaamisesi arviointi on hylätty, sinulla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen. Voit myös halutessasi korottaa hyväksytyn arvosanan, jolloin osaamisesi arvioidaan uudestaan. Opettaja arvioi kanssasi millaista lisäosaamisen hankkimista tarvitset, miten kehität ammattitaitoasi ja milloin voit tulla osoittamaan osaamisesi uudelleen. Opettaja kirjaa suunnitelman HOKSiin.

Arvioinnin mukauttaminen ja poikkeaminen

Jos suoritat ammatillista perustutkintoa ja saat erityistä tukea, osaamisesi arviointi voidaan mukauttaa laatimalla sinulle yksilöllinen osaamisen arviointi.

Jos suoritat ammatillista perustutkintoa, ja ammattitaitovaatimuksen tai osaamistavoitteen edellyttämä osaamisen hankkiminen on sinulle perustellusta syystä kohtuuton vaatimus, voidaan ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketa. Tällöin et osoita näytössä kyseistä tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista.

Mukauttamisessa ja poikkeamisessa osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.

Todistukset

Todistus annetaan sen jälkeen, kun olet suorittanut hyväksytysti tavoitteen mukaisen tutkinnon tai tutkinnon osat, koulutuksen tai koulutuksen osat. Tarvittaessa sinulle kirjoitetaan väliaikainen todistus.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja