Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Selosteet tietojärjestelmistä ja henkilörekistereistä

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymällä on käytössään useita tietojärjestelmiä ja se toimii rekisterinpitäjänä niissä tietojärjestelmissä, joissa säilytetään henkilötietoja.

Tietojärjestelmäseloste

Julkisuuslain ja -asetuksen (621/1999 ja 1030/1999) mukaan viranomaisen tulee laatia ja pitää saatavilla kuvaukset ylläpitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin julkisuuslain tai muun lain säännöksiä. Tietojärjestelmien kuvaukset, niiden käyttötarkoitus sekä niihin tallennettavat julkiset ja salaiset tiedot käyvät ilmi oheisista tietojärjestelmäselosteista.

Henkilörekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) mukaan rekisterinpitäjän on laadittava ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteriselosteet. Niistä tulee ilmetä rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. Tietosuojaseloste on laajennettu henkilörekisteriseloste, jossa informoidaan lisäksi rekisteröidyn omiin henkilötietoihin liittyvistä oikeuksista.

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekisterinpitäjien henkilörekistereihin. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteritietoja koskevan tarkastuspyynnön tekemiseen löydät tarkemmat ohjeet alla olevista tietosuojaselosteista.

Tietojärjestelmä-, henkilörekisteri- ja tietosuojaselosteet on pidettävä yleisön saatavilla, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

Päivitämme selosteita parhaillaan.

Tietojärjestelmäselosteet

Henkilöstöhallinto

  • Populus, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä (sis. myös tiedot luottamushenkilöistä)
  • Kuntarekry, työnhakijatietokanta

Opiskelijahallinto

  • SopimusPro –oppisopimusopiskelijahallintojärjestelmä
  • Primus-opiskelijahallintojärjestelmä

Kiinteistöasiat

  • Tallentava kameravalvontajärjestelmä
  • Kulunvalvonta- sekä työajanseurantajärjestelmä

Taloushallinto

  • Sonet -materiaalihallinnon järjestelmä
  • Pro Econimica Premium –myyntireskontra ja laskutus
  • Pro Econimica Premium -ostoreskontra

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto
avoinna ma-to klo 9-15 ja pe 9-14