Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin  

 

Tavoitteemme on asiakkaan, opiskelijan ohjaaminen läpi oppimisprosessin ammattilaisuuteen. Tuotamme tekijöitä työelämään, aktiivisia yrittäjiä yhteiskuntaan. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän arvot – Edelläkävijyys, Vastuullisuus, Yhteisöllisyys – näkyvät oppilaitoksen toiminnassa. Organisaation strategia ja tuloskortti ohjaavat toimintaamme.  

Laadunhallintamme perustuu EFQM-malliin ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan vuoteen 2030 – Kohti huippulaatua. Sen teemat ovat 

  • laadunhallinta on kokonaisvaltaista 
  • asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana 
  • jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa 
  • päätöksenteko, ohjaus ja johtaminen perustuvat tietoon 
  • tavoitteet, niiden seuranta ja tulokset 

Laadunhallinnassa käytämme jatkuvan parantamisen periaatetta, jonka mukaisesti kaikkiin toimintoihin sisältyvät suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Fain laatu tehdään arjessa ja se on osa jokaisen failaisen työtä. 

PCDA_ympyrä

Saavutuksiamme 

LHKK on saanut laadukkaasta työstään Maaherran laatupalkinnon vuonna 2003 ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuosina 2005 ja 2010.  

Kestävään kehitykseen ja sen kehittämiseen on panostettu paljon. OKKA-säätiön myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin ovat saaneet liiketalousala vuonna 2015, ravitsemis- ja cateringala vuonna 2016 ja tekniikan ala vuonna 2017. Vuoden 2019 tammikuussa liiketalouden ja kaupan sekä tieto- ja viestintätekniikan alat auditoitiin uudelleen kolmeksi vuodeksi eteenpäin.  

Helmikuussa 2021 oppilaitoksellemme myönnettiin ensimmäisenä Suomessa OKKA-säätiön Kestävän tulevaisuuden sertifikaatti.  

LHKK:lle myönnettiin joulukuussa 2021 Erasmus+ akkreditointi, joka tarkoittaa muodollista tunnustusta siitä, että organisaation kansainvälinen toiminta täyttää Euroopan komission laatuvaatimukset.  

 

Palautteet ja arvioinnit 

Keräämme palautetta valtakunnallisilla tutkintokoulutuksen opiskelijoille suunnatuilla Amispalaute -kyselyillä ja työelämäpalautetta työpaikkaohjaajakyselyllä ja työpaikkapalautetta oppilaitosyhteistyöstä sekä keräämme säännöllisesti omaa palautetta opiskelijoilta ja huoltajilta. Lisäksi pidämme opiskelijoiden kanssa keskustelutilaisuudet.   

Opiskelijapalaute

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijan tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palaute annetaan anonyymisti. Opiskelijapalautekyselystä ja sen kehittämisestä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Palautekyselyjä on kaksi: aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely.

Aloitusvaiheen kyselyllä selvitetään opiskelijoiden tyytyväisyyttä opintojen aloitukseen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadintaan ja opiskeluilmapiiriin oppilaitoksessa. Yleisarviossa kertoo tyytyväisyydestä opintojen aloitusvaiheeseen kokonaisuudessaan.

Päättövaiheen kyselyssä selvitetään opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutukseen kokonaisuutena mm. osaamisen hankkimisen tapoihin ja ohjaukseen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) toteutumisen seurantaan ja päivittämiseen, hyvinvointiin, näyttöjen suunnitteluun ja toteutukseen, koulutuksen vaikuttavuuteen mm. valmiudet siirtyä työelämään. Yleisarvio vastaa kysymykseen olen tyytyväinen saamaani koulutukseen.

Vastausasteikko (5) täysin samaa mieltä, (4) jokseenkin samaa mieltä, (3) osan samaa osin eri mieltä, (2) jokseenkin eri mieltä, (1) täysin eri mieltä

Työelämäpalaute

Ammatillisen koulutuksen työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. (OPH)

Työpaikkakyselyjä on kaksi: työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely oppilaitosyhteistyöstä.

 

Työpaikkaohjaajakysely

Työpaikkaohjaajakysely on asiakastyytyväisyyskysely, jolla seurataan työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjän toiminnasta ja palveluista liittyen oppisopimuksella tai koulutussopimuksella järjestettyyn koulutukseen. Työpaikkaohjaajakysely on suunnattu vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Työelämäpalautetta kerätään vain tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden työpaikkajaksoilta.

Saatua palautetta käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja laadunhallinnassa sekä koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen laskennassa. Työelämäpalautekyselyissä opiskelijat eivät ole arvioinnin kohteena.

Työpaikkaohjaajapalautetta alettiin keräämään 1.7.2021. Ensimmäiset tulokset seuraavassa:

Työpaikkakysely oppilaitosyhteistyöstä

Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa niille työpaikoille ja niiden yhteyshenkilöille, joissa on ollut oppisopimuksen tai koulutussopimuksen perusteella Fain opiskelijoita. Työpaikkakyselyn vastaanottajana on koulutus- tai oppisopimuksen tehneet työnantajan tai työpaikan edustaja.

Vastausasteikko (5) täysin samaa mieltä, (4) jokseenkin samaa mieltä, (3) osan samaa osin eri mieltä, (2) jokseenkin eri mieltä, (1) täysin eri mieltä

Lähde: Vipunen.fi

Huoltajapalaute

Huoltajakyselyn avulla seuraamme ja kehitämme tiedonkulkua ja yhteistyötä huoltajien kanssa. Kyselyssä kysytään nuoren opiskelusta, nuoren saamasta palautteesta ja vaikuttamis- ja valintamahdollisuuksista sekä opetusta tukevista palveluista. Jokaisessa kyselyn osa-alueessa on myös avoin vastauskenttä, johon toivotaan kehittämiskohteita ja terveisiä oppilaitokselle. Lisäksi huoltajilta kysytään ovatko he havainneet merkkejä kiusaamisesta ja suosittelisitko oppilaitosta.

Kysely lähetetään kaikille alle 18-vuotiaille ja niille täysi-ikäisille, jotka ovat antaneet huoltajille suostumuksen Wilman käyttöön. Kysely on toteutettu Webropolilla ja linkki lähetetään huoltajille Wilma-viestinä.

(5) täysin samaa mieltä, (4) jokseenkin samaa mieltä, (3) osan samaa osin eri mieltä, (2) jokseenkin eri mieltä, (1) täysin eri mieltä

Palautetulokset

Opiskelijoiden keskustelutilaisuudet syksy 2021

 

Kevään 2021 opiskelijapalautekyselyistä saatiin palautetta ja toivottiin, että opiskelijat voisivat vaikuttaa ja olla osallisina oppilaitoksen toiminnassa. Tähän toiveeseen rehtori vastasi yhdessä opiskelijapalveluiden johtajan ja kuraattorien kanssa järjestämällä opiskelijoille keskustelutilaisuudet. Toisen vuoden opiskelijoiden keskustelutilaisuudet pidettiin syksyllä 2021 osaamisen tiimeittäin (12 tilaisuutta). Kaikilla toisen vuoden opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua keskustelutilaisuuksiin ja kertoa toiveita suullisesti ja kirjallisesti. Keskustelutilaisuudet olivat antoisia, toiveet realistisia ja palautteet asiallisia. Akuutit toiveet on laitettu heti eteenpäin esim. kiinteistölle siisteyteen ja turvallisuuteen liittyen. Henkilöihin ja aloihin liittyvät palautteet on hoidettu asianomaisten kanssa. Kaikkien keskustelutilaisuuksien palautteiden pohjalta laadittiin yleinen yhteenveto.

Tutustu opiskelijoiden antamiin palautteisiin ja miten olemme niihin tarttuneet.

Tehty Padletilla

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja