Valitse sivu

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI | FAKTIA OY

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Hankkeet

Hankeet ovat tärkeä ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämisessä. Varat hankkeiden toteuttamiseen tulevat kehittämistyön hankkeistamisen kautta joko kokonaan tai osittain Euroopan sosiaalirahastolta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR), ELY-keskuksilta tai Opetushallitukselta.

Kuntayhtymässä on meneillään useita kehittämishankkeita, joissa partnerioppilaitoksina on ammatillisia oppilaitoksia Etelä-Suomen alueelta. Verkostoituminen muiden oppilaitosten ja yritysten kanssa onkin edellytyksenä kehittämishankkeiden toteuttamiselle.

Yhdessä Parasta Länsi

Opetushallitus rahoittaa hankettaYhdessä Parasta Länsi on Opetushallituksen Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman verkostohanke, jota koordinoi Tampereen seudun ammattiopisto. Hankkeessa jatketaan OKM-rahoituksella syntyneiden Parasta-mallien käyttöönottoa ja integrointia koulutuksen järjestäjän toimintaan.

Tavoitteena on vertaisoppimisen avulla yhtenäistää henkilökohtaistamisprosesseja asiakaslähtöiseksi, lisätä opettajien ja työelämän välistä arjen kumppanuutta sekä varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua. Kehittämisellä edistetään opiskelijoiden yksilöllisiin osaamistarpeisiin vastaamista ja ohjaus- ja tukitarpeiden tunnistamista.

Toiminnan ytimessä ovat vertaisvalmentajat, jotka toimivat sisäisinä valmentajina sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön arjessa vertaistukena, HOKS -prosessin, koulutus- ja oppisopimusprosessin laadukkaassa toteuttamisessa.

Hankkeen toteuttamisverkostossa on mukana 27 koulutuksen järjestäjää, koordinaattorina Tampereen seudun ammattiopisto.

Toteutusaika   01.08.2020 – 30.04.2022

Rahoittaja        Opetushallitus

Lisätietoja: Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031

Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä (Edistäjät, OPH), 2020-2021

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ja luonnonvarojen ylikulutus pakottavat tarkastelemaan elämäntapojamme uusin silmin. Kestävä kehitys on yksi elinikäisistä avaintaidoista, joihin ammatillinen koulutus tähtää. Tulevaisuudessa kestävän kehityksen ymmärrystä ja taitoja tarvitaan kaikissa työtehtävissä ja ammateissa. Kestävien elämäntapojen saavuttaminen on systeeminen muutos, jossa ammattikoulutuksen rooli keskeinen. Omalla osaamisellaan ammatilliset opettajat, ammatissa toimivat ja ammattilaiset rakentavat kestävän elämäntavan toteutumisen puitteet.

Edistäjät-hanke tukee ammatillisia oppilaitoksia ja ammatillisia opettajia yhä keskeisemmässä roolissa kestävän elämäntavan edistäjinä ja kestävän tulevaisuuden rakentajina. Hanke järjestää koulutuksia niin oppilaitoksen johdolle, opettajille kuin muullekin henkilökunnalle kestävän elämäntavan mukaisen toimintakulttuurin vakiinnuttamiseksi osaksi oppilaitoksen toimintaa.

Hanke järjestää viisi toisiaan täydentävää koulutuskokonaisuutta eri kohderyhmille. Koulutukset toteutetaan pääosin verkkovälitteisesti. Koulutuskokonaisuuksista muodostuva verkkokurssi on hankkeen jälkeen ammatillisen koulutuksen henkilöstön käytössä.

Koulutukset alkavat syksyllä 2020 ja jatkuvat syksylle 2021 asti. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukset rahoittaa Opetushallitus osana Kestävän elämäntavan vahvistaminen -täydennyskoulutushankkeita ja ne toteuttaa Suomen ympäristöopisto Sykli yhteistyössä Omnian ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Hankkeen tavoitteet ovat:
1. Ammatillisten oppilaitosten valmiudet edistää kestävän kehityksen mukaista toimintakulttuuria vahvistuvat
2. Ammatillisten opettajien kestävän kehityksen osaaminen vahvistuu ja osaavat suunnitella omaa opetustaan kestävää tulevaisuutta edistäväksi
3. Eri alojen opettajat ja opiskelijat saavat valmiuksia kiteyttää oman alansa keskeiset kestävän kehityksen näkökohdat
4. Ammatilliset oppilaitokset osaavat eri tilanteissa viestiä vastuullisuudesta ja edistää kestävää kehitystä viestimällä
5. Kestävää elämäntapaa ja tulevaisuutta rakentavat toimintamallit jalkautuvat

Hanke on 100 % Opetushallituksen rahoittama. Lisätietoja: https://www.kadenjalki.fi/kestavan-elamantavan-edistajat/

Lisätietoja Anu Teppo, puh. 040 833 7510, anu.teppo@lhkk.fi

WeTomorrow

WeTomorrow hanke on kuuden maan hanke, jonka tavoitteena on senioreiden elämänlaadun parantaminen luomalla sukupolvien välinen menetelmä, joka piristää heidän muistojaan ja edistää kulttuuriperintöä. Hankkeessa luodaan VR pohjainen muisteluohjelma jokaisen osallistujamaan haastateltujen senioireiden muistojen pohjalta. Sisältö on toteutettu senioreiden elämän historiallisten tapahtumien perusteella. Opiskelijat ovat toimineet hankkeessa esimerkiksi haastattelemalla oman maansa senioreja sekä olemalla mukana hankkeen toteutuksessa.

Hankkeen osallistujamaina ovat Espanja (koordinoi hanketta), Ranska, Puola, Iso-Britannia, Hollanti ja Suomen edustajana Forssan ammatti-instituutti.
Yhteyshenkilöinä Failta Heidi Zadraks ja Raija Salo.

Home

https://www.facebook.com/we.tomorrow.tools.for.seniors.brain.training/

Hygge

HyGGe on Opetushallituksen rahoittama verkostohanke, jossa tavoitteena hyvinvointiteknologian alan pedagogisen palvelupolun ja kokonaisuuden kehittäminen. HyGGe oppilaitoksia ovat: Gradia, LHKK, Novida, SSKKY, Tavastia, Tredu, TAI, WinNova.

Hankkeen yhteyshenkilö on Heidi Zadraks.

https://www.facebook.com/hyggehyvinvointiteknologia/

Tulosta laadulla -hanke 12/2019-12/2021

Tulosta laadulla -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen liittyviin haasteisiin. Hankeverkosto sisältää seuraavat koulutuksen järjestäjät: Ahlmanin koulun SäätiöHevosopisto OyHämeen ammatti-instituutti OyKiipulasäätiöKoulutuskuntayhtymä TavastiaLounais-Hämeen koulutuskuntayhtymäSASKY koulutuskuntayhtymä sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. Verkosto on tehnyt pitkään yhteistyötä laadunhallinnan kehittämiseksi. 

Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus. Hanke kestää kaksi vuotta välillä joulukuu 2019 ja joulukuu 2021. Hankkeen koordinaattorina toimii Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. 

Hanke pähkinänkuoressa 

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen laatustrategian viitoittamia laadunhallinnallisia sisältöjä, kuten organisaatioiden laatukulttuuria ja vertaisoppimista, ennakointia, asiakaslähtöisyyttä, mittaamista ja seurantaaVerkosto toimii yhteistyössä systemaattisesti kokoontuen ja tietoa jakaen. Myös muiden hankeverkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä vähintään neljän yhteisen kehittämispäivän yhteydessä. 

Hankkeessa vertaisarvioinnit toimivat läpileikkaavana työkaluna muiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittämisen tasalaatuisuuden ja jalkauttamisen varmistamiseksi. Vertaisarviointien toteutuksessa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kehitettyä vertaisarviointimallia, mutta nyt painotus siirtyy sisällölliseen (kohde, kriteerit) räätälöintiin laatustrategian suuntausten ja kohdeorganisaation painotusten mukaisesti. Lisäksi painotetaan vertaisarvioinneista saatujen palautteiden toimeenpanoa kohdeorganisaatiossa 

Vertaisarviointien yhteydessä osallistetaan opiskelijoita, sidosryhmiä ja kaikkia organisaatiotasoja siten laatukulttuuria ja -osaamista kehittäen. Vertaisoppimalla kehitetään laadunhallintaa kokonaisvaltaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisyyttä olemassa olevien palautejärjestelmien hyödyntämisen ja työelämäpalautteen toimeenpanon kautta. Ennakoinnin kehittämisellä vastataan joustavasti ja asiakaslähtöisesti työelämän muuttuviin tarpeisiin. 

Hankkeen toimintaa, tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan yleisen dokumentaation lisäksi myös kohdennetuin menetelmin, kuten vertaisarviointeihin ja palautteisiin liittyvien tunnuslukujen sekä vaikuttavuutta mittaavien tunnuslukujen avulla. 

Hankkeessa kehitettävät menetelmät tukevat organisaation toimintaa ja johtamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanossa. Välillisesti hyödynsaajina ovat opiskelijat, työelämä ja muut sidosryhmät. 

Lisätietoja:  

Janne Hietanummi, kehitysjohtaja, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, VAAO 

 Anna-Leena Rantala, työelämäpalveluiden päällikkö, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Sosiaalinen media: #tulostalaadulla 

Työuralle (ESR) 2/2018 – 7/2020

 

 

 

 

Tutustu hankkeen blogiin tästä

Hankkeen podcastejä löydät tästä

Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa oppilaitokset kehittämään uraohjaustaan monella tavoin. Henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen edellyttää oppilaitosten ohjauspalveluiden uudistamista.

Samaan aikaan maakuntien työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä uudistuu perusteellisesti. Ammatillisen toisen asteen oppilaitosten tulee turvata opiskelijoidensa työllistymistä tukevat ohjauspalvelut myös opiskelijoiden valmistumisen jälkeen.

Työuralle – hankkeen keskeiset tavoitteet ovat osatoteuttajina olevien oppilaitosten uraohjausjärjestelmien analysointi ja uusiminen, yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen sekä maakunnalliseen juuri valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä tukevien palvelujen kehittämiseen osallistuminen.

Koordinoiva organisaatio Kiipulasäätiö. Hankeverkostossa ovat Hyria koulutus Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia sekä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen kotisivut löydät TÄÄLTÄ. Lisätiedot Tuula Vuorenpää, puh. 040 3474 003

Työuralle-hankkeessa on julkaistu kolme erilaista videota, jotka tuovat esille opiskeiljoiden erilaisia polkuja työelämään. Katso videot täältä:

Työuralle – Sampsa

Työuralle! – Ari

Työuralle! – Vanajanlinna

Faicare-hanke (ESR) 1.2.2018-30.6.2020

Lähihoitajaopetuksen kehittämishanke, jonka toiminnassa kehitetään mm. oppimisympäristöjä työelämää vastaaviksi, annetaan valmiuksia yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan ja tehdään yhteistyötä projektien muodossa yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa. Hyvinvointiteknologiaosaamista vahvistetaan opiskelijoiden opinnoissa ja työelämän on mahdollista saada koulutusta teknologiaan. Opetuksessa saatua tietoa hyvinvointilaitteiden ja –palveluiden käyttämisestä on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Hankkeen aikana järjestämme sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisen koulutus- ja verkostointitapahtuman.

Tervetuloa tutustumaan lisää toimintaamme täällä.

Päättyneet hankkeet
Diggaajat (OKM) 12/2017 – 12/2019

Projektilla edistetään ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa tukemalla työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä digitaalisia palveluita ja ratkaisuja kehittämällä. Projektin avulla myös lisätään työpaikalla järjestettävän koulutuksen edellytyksiä erilaisia verkkototeutuksia kehittämällä.Digitaalisten ratkaisujen ohella kehitetään malleja ja toimintatapoja, joilla tuetaan ja varmistetaan, että työpaikkaohjaajat ja opettajat voivat ja osaavat käyttää työpaikalla tapahtuvan opiskelun digitaalisia ratkaisuja, sekä miten he voivat osallistua digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen.

Projektin hallinnoija Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Toimijaverkosto Hyria koulutus Oy, Porvoo International College, Vantaa Vocational College, Kanneljärven opisto, Forssan ammatti-instituutti, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Prakticum. Hankkeen rahoittaja toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätiedot Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031 ja Tanja Nyman, puh. 040 3474 032

 
Eurooppalainen keramiikka-alan Erasmus+ KA2 kumppanuushanke, 1.10.2017- 30.9.2019

Avaintoimintana on eurooppalainen yhteistyö innovaatioiden ja hyvien toimintamallien löytämiseksi keramiikka-alan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä tapahtuvassa oppimisessa. Toiminnan lähtökohtana on keramiikka-alan monituhatvuotinen käsityöperintö ja perinnön säilyttäminen, siirtäminen ja kehittäminen eteenpäin nykyajan muotoilu ja valmistusmenetelmät huomioiden.

Keskeisiä tehtäviä hankeessa ovat yhteistyö, verkostoituminen, koulutustarpeiden kartoittaminen, innovaatioiden kerääminen, jakaminen ja levittäminen. Erasmus+ -tavoitteena on löytää ja jakaa keramiikka-alan ammatillisen koulutuksen hyviä käytäntöjä.

Hankkeessa mukana on 8 kumppania ja 6 maata, kumppanuusmaat ovat: Italia (pääkoordinaattori, hankkeen hakijamaa), Espanja, Puola, Suomi (Fai), Tsekki ja Unkari.

Cerasmuksen nettisivuilla löytyvät esimerkiksi kumppanien esittelyt ja paljon muuta: http://cerasmus.eu/  Lisätietoja: Raija Salo 040 3474263 ja Outi Roos 050 596 2829

INTO – osallistu ja innostu! (ESR) 1.8.2016-30.6.2019

Hanketta hallinnoi Hyria koulutus Oy. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä hankkeen projektipäällikkönä toimii  kouluttaja Anni Hult. INTO-hankkeen tavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten (toimita-alueen kone- ja metalli, elintarvike-ja biotalous) työhyvinvointia, työn imua ja innostusta muutosten keskellä. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoa ja ymmärrystä kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen menestykseen ja hyvinvointiin. Tuloksena yrityksissä syntyy pysyvä, osallistava ja innostava työkulttuuri, joka toimii myös muutos- ja kriisitilanteissa. INTO –hankkeen tuloksena on parantunut työhyvinvointi ja sitä kautta myös tuottavuus on samalla parantunut hankkeeseen osallistuvissa mikro- ja pk-yrityksissä.

 

Suomalainen leipäkori (ESR) 1.3.2016 – 31.3.2018

Hankkeen tavoitteena on muodostaa Kanta-Hämeeseen ja välillisesti koko Suomeen vahva leipomoalan osaamiskeskittymä. Tavoitteina on myös edistää leipomoalan koulutuksen monipuolista ja toimialan tarpeista lähtevää tarjontaa, tuottaa lisäarvoa leipomoalalle kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä, antaa leipomoille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen työkaluja yrityksen perustamisesta aina kasvuyrityksiin tähtäävässä kehittämisessä.

Kumppaneina (OKM) 12/2017 – 12/2018

Hankkeen tavoitteena on auttaa työelämä hyödyntämään reformin tuomia mahdollisuuksia kehittämällä ja levittämällä yhteiset toimintamallit opetus- ja ohjaushenkilöstön ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämiseksi, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksien ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi sekä ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevan tiedon välittämiseksi työpaikoille valtakunnallisesti kehitteillä olevat toimintamallit huomioiden. Koulutus – ja oppisopimuksen toimintamallien sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuudet tulevat tutuiksi hankkeen aikana rakennettujen esimerkkien kautta. Hankkeen kehittämisessä käytetään kokeneiden oppisopimustoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien yrityspalveluiden osaamista ja päivitetään alakohtaisesti tehtävää työelämäyhteistyötä reformin mukaiseksi.

Koordinoiva oppilaitos Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Yhteistyöoppilaitokset Hyria koulutus Oy, Kiipulasäätiö, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen rahoittaja toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja antavat Taina Sipilä, puh. 040 3474 002 tai Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031.

Monet polut työelämään (ESR) 11/2016 – 12/2018

 

 

 

Hankkeen kohderyhmä on kotoutumiskoulutuksen jälkeen vailla työtä tai opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat erityisiä keinoja integroituakseen työmarkkinoille. Hankkeessa kehitetään arviointi-, ohjaus-, koulutus- ja työllistymispalveluita ja niiden välistä koordinointia. Hankkeen tavoitteena on joustava kotoutujien erilaiset tarpeet huomioiva ja kustannustehokas palvelumalli työllistymisen tehostamiseksi kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Uutta mallissa on, että luodaan eri organisaatioiden ja paikkakuntarajojen ylittävä toimintamalli. Hankkeen tuloksena kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajien työllistyminen paranee, pääsy jatkokoulutukseen selkeytyy ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi madaltuu. Hanke on Euroopan Unionin sosiaalirahaston tukema hanke. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Hankkeen rahoittaja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Katso video.

 

Vertaisarvioinnilla tulosta (OPH) 12/2017 – 12/2018

Tavoitteena on kehittää verkoston toteuttajien laadunhallintajärjestelmät (prosessikuvaukset, toimintakäsikirja, seuranta ja mittaristo, parantamisen menetelmät) reformin tavoitteita vastaavaksi hyödyntämällä toteuttajakohtaista kehitystyötä sekä toteuttajien välistä vertaisarviointia. Vertaisarvioinnissa painotetaan reformin tavoitteita, kuten joustavaa hakua, henkilökohtaistamista, joustavia tutkinnonsuoritusmahdollisuuksia sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua. Vertaisarvioinnin laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi verkosto kouluttaa ryhmän vertaisarvioijia. Lisäksi laaditaan suunnitelma vertaisarviointien toteuttamiselle siten, että oppimista tapahtuu vastavuoroisesti kunkin toteuttajan kannalta tärkeimmät painotukset huomioiden. Samalla osallistetaan henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita hankkeeseen. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun kehittämiseksi määritetään aihepiirin suurimmat toteuttajakohtaiset kehittämiskohteet työelämäyhteistyön ja vertaisarviointien avulla.Koordinoiva oppilaitos Valkeakosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Hankkeessa mukana ovat Ahlmanin koulun säätiö, Ammattiopisto Tavastia, Hevosopisto, Kiipulasäätiö, Palloilu Säätiö, SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun koulutuskuntayhtymä TREDU sekä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen rahoittaja toimii Opetushallitus.

Lisätietoja antavat Aino Airaksinen, puh. 040 3523 115 ja Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031

 

Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalla (ESR) 1.6.2016 – 30.12.2018

Hämeen Ely-keskuksen rahoittama Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle -hankkeen yhteisinä tavoitteina on varmistaa peruskoulusta toiselle asteelle siirtymien onnistumista, ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä, luoda käytännönläheisten kokemusten avulla positiivista imagoa kone- ja metallialasta työllistäjänä sekä turvata alueen kone- ja metalllialan yrityksien henkilöstön osaamistasoa ja yritysten kilpailukykyä.

 

LEANilla tulosta (OPH) 1.1.-31.12.2017

Perehdytään LEAN ajatteluun ja tutustutaan LEAN –oppimisympäristöihin ja yrityksiin. Oppilaitoksen henkilöstöä perehdytetään LEAN ajatteluun. Oppilaitoksen prosesseja päivitetään LEAN ajattelun mukaisiksi. Pilotteja toteutetaan valituilla osaamisaloilla. Pilottialoilta saatavat käytännön kokemukset levitetään muiden alojen tietoon ja pilottialojen opiskelijat oppivat samalla laatuajattelua. Lisätietoja Aino Airaksinen puh. 040 3523 115 ja Anna-Leena Rantala, puh. 040 3473 031.

OTTO Oppia työhön – Työstä osaamista (OKM) 1.1. – 31.12.2017

Tavoitteena on yritysten ja oppilaitoksen entistä tiiviimpi yhteistyö yksilöllisten osaamispolkujen toteuttamisessa työpaikoilla tutkinnon osa kerallaan. Yrityksille laaditaan yleinen tietopaketti uudistuvasta ammatillisesta koulutuksesta jota opettajat ja yrityskäyntejä tekevät muu oppilaitoksen henkilöstö jakavat. Yrityksille laaditaan myös yksityiskohtaisempi sähköinen tietopaketti työssäoppimisen tavoitteista, ohjaamisesta ja arvioinnista. Jokaiseen yritykseen nimetään ohjausvastaava, joka valmennetaan tehtävään. Lisätietoja Jutta Ikonen, puh. 040 3474 046.

 

Taika – tule asiakkaaksi (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä sekä madaltaa nuorten ja aikuisten koulutusten rajoja. Hanke kehittää jatkuvaa hakeutumista ja ikärajoista vapaata koulutuksen aloittamista. Päähuomio on asiakaslähtöisissä hakeutumisen, osaamisen tunnistamisen ja henkilökohtaistamisen käytännöissä. Taika toimii oppilaitostasolla verkoston tasolla. Verkosto mahdollistaa yhteisen oppimisen pilotoinneista. Taikassa pilotoidaan koulutusta, joihin hakeutuminen on jatkuvaa ja jotka on suunnattu asiakkaille, ei nuorille tai aikuisille. Hankkeessa rakennetaan menettelyt asiakaslähtöiseen koulutusten yhteiseen toteutukseen, erityisesti sen aloitusvaiheeseen. Koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti. Malli toimii jatkokehittämisen perustana ja se on sisällytetty oppilaitoksen toimintatapoihin. Lisätietoja Seija Luoto, puh. 040 3474 260.

 

OSKU – Osaavat kumppanit (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden kehittäminen edistäen nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen purkamista. Keskeistä on yhtenäisen henkilö-kohtaistamisen prosessin ja tietoarkkitehtuurin kehittäminen.

Tavoitteena on selkeyttää oppisopimuksen henkilökohtaistamisen käytännön prosessia niin, että henkilökohtaistaminen näyttäytyy sekä nuorille että aikuisille hakijoille ja opiskelijoille selkeänä ja laadukkaana toimintana. Samalla päällekkäisiä toimintoja poistuu, toiminnot tehostuvat ja oppisopimustoimijan ja oppilaitoksen sekä tutkinnon järjestäjän resursseja säästyy. Lisätietoja Satu Koskinen, puh. 040 3474 096.

 

Aha! – Asiakkuus haltuun! (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on rakentaa reformin hengen mukaista yhteistoimintaa työelämän ja oppilaitoksen välille. Kehittää yritys- ja työelämäkäynneiltä kerättävän tiedon kirjaamistapoja ja opetus- ja ohjaushenkilöstön työnkuvaa yhteensopivaksi asiakkuustyön toteutusmallin kanssa. Asiakkuudenhoitojärjestelmän käyttöä arkipäiväistetään. Järjestelmää ja prosessien kehitetään yhteensopivammaksi asiakkuustyön toteustusmallin sekä oppilaitoksen kehittämistyön kanssa. Lisätä opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä koulutuksen ja oppimisen aikana. Lisätietoja Tuula Vuorenpää, puh. 040 3474 003.

 

Digivälkky (OKM) 14.12.2015 – 31.12.2017

Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen, työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen ja verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta.  Yhdeksän oppilaitoksen muodostaman Välkky-verkoston yhteistyöllä on tavoiteltu opetuksellista yhteistyötä Väli-Suomen alueella monissa eri hankkeissa jo usean vuoden ajan.
 

OSVA – Osaaminen näkyväksi (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on rakentaa koulutuksen järjestäjän opintotarjonta tutkinnon/tutkinnon osan sisältämän osaamisen perusteella. Osaamisperusteisen opintotarjonnan avulla, henkilökohtaistamista vahvistamalla ja yksilöllisiä opintopolkuja toteuttamalla pyritään varmistamaan tutkinnon suorittaminen. Tavoitteena on opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelussa, huomioiden erityisesti osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Lisätietoja Satu Koskinen, puh. 040 3474 096.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Keskus p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Työelämäpalvelut p. 03 245 7395
asiakaspalvelu@lhkk.fi

Tietosuoja