Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Hankkeet

Hankkeet ovat tärkeä ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämisessä. Varat hankkeiden toteuttamiseen tulevat kehittämistyön hankkeistamisen kautta joko kokonaan tai osittain Euroopan sosiaalirahastolta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR), ELY-keskuksilta tai Opetushallitukselta.

Kuntayhtymässä on meneillään useita kehittämishankkeita, joissa partnerioppilaitoksina on ammatillisia oppilaitoksia Etelä-Suomen alueelta. Verkostoituminen muiden oppilaitosten ja yritysten kanssa onkin edellytyksenä kehittämishankkeiden toteuttamiselle.

Vaski – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus 1/2022-12/2023

Hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä. Sataedu toimii pääkoordinaattorina vastaten tiekartan laadinnasta, sekä tiedotuksesta ja viestinnästä. Osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK, Luovi. VASKI-hankkeessa on yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, mikä varmistaa yhteiskehittämisen ja tulosten vaikuttavuutta.

Ilmastonmuutos ja luontokato haastaa ammatillista koulutusta kokonaisvaltaiseen vihreään siirtymään, kestävään kädenjälkeen ja jalanjäljen pienentämiseen. Hankkeessa huomioidaan Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti ekologisen kestävyyden kehittämisen ohella myös sosiaalinen, kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys. Ammatilliset koulutuksen järjestäjät ovat omassa toiminnassaan edistäneet kestävyysratkaisuja, mutta yhtenäinen toimintamalli puuttuu. Koulutuksen järjestäjät ovat hyvin eri vaiheessa kestävän kehityksen ohjelmatyössä. Tässä hankkeessa rakennetaan systemaattinen kansallinen kestävyystiekartta, joka tukee koulutuksen järjestäjäkohtaista kehittämistä. Kestävän kehityksen tulee läpi leikata kaikkea organisaation toimintaa. Organisaatioiden kestävän kehityksen ohjelmatyön avulla varmistetaan kokonaisvaltaisen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Pitkäjänteistä kehitystyötä ja pysyviä muutoksia tukemaan kootaan ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen kansallinen verkosto.

Lhkk:n osakoordinoinnin tavoitteena alueiden ja työelämän kehittäminen.

Työelämän ympäristövastuutoimet linkittyvät entistä tiiviimmin yritysten kilpailukykyyn, mikä vaatii koko organisaatiolta uudenlaista vastuullisuusosaamista. Tavoitteena on viedä eri tavoilla ja eri tasoilla (työntekijät, esimiehet, johto) vastuullisuusosaamista työelämään ja lisätä kestävyysosaamisen ymmärrystä. Tämä lisää välillisesti myös alueiden muutoskyvykkyyttä, kun vuoropuhelua vihreän siirtymän etenemiseen liittyen käydään eri tasoilla. Tavoitteena on myös osallistaa opiskelijat viemään työelämään tietoa vastuullisuudesta. Lounais-Hämeenkoulutuskuntayhtymä toimii työpaketin koordinaattorina ja vastaa työn suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksellisuudesta ja seurannasta.

LHKK on aloittanut vastuullisuuspolkuvalmennuksen työelämälle ja sen kehittämistä jatketaan yhdessä osatoteuttajien kanssa. Vastuullisuuspolkua voi jatkaa eri tasoilla kuten ekoneuvoja, strateginen polku tai osaamisen kehittäjän polku. Myös yrittäjyyden opiskelijoille on oma polku. Ensimmäinen osio koostuu vastuullisuuspolkuvalmennusten kehittämisestä. Muotoillaan osatoteuttajien kanssa eri kohderyhmille sopivat valmennuspolut. Tarkastellaan positiivisen viestinnän näkyväksi muotoutumista. Valmennusten toteutus ja palautteiden perusteella jatkokehitys.

Toisessa osiossa opiskelijoita koulutetaan vastuullisuusagenteiksi. Tavoitteena on selkiyttää kestävän tulevaisuuden teemoja ja asioita työssäoppimisen aikana yhdessä työelämän kanssa. Osatoteuttajien kanssa järjestetään työpajoja, joissa laaditaan osallistavia toimenpiteitä opiskelijoille ja työelämälle. Työpajojen tulosten jalkauttaminen ja arviointi yhdessä kohderyhmän kanssa.

Tuloksena muodostuu yhteistyöverkosto, joka aktiivisesti toimii yhdessä työelämän kanssa vastuullisuusosaamisen kehittäjänä. Tulos on osa positiivista kädenjälkeä, jossa verkosto kouluttaa ja edistää sekä laajentaa käsitystä kestävyystaidoista ja luo ekososiaalista sivistystä.

Lisätietoja Projektipäällikkö Tiina Nurmi, tiina.nurmi@lhkk.fi

#vaskihanke #kestäväammattilainen

https://www.facebook.com/vaskihanke

https://www.instagram.com/vaskihanke/

DIVA Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla (ESR) 9/2021-8/2023

 

Elintarvikealan pk-yritykset näkevät panostuksen kestävän kehityksen toimenpiteisiin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin reagoimisen tärkeänä osana elintarviketuotantoa. Suurin panostus tulevaisuudessa koetaan tarpeelliseksi uusiutuvissa energialähteissä. Elintarviketoimialalla tiedetään syntyvän monia erilaisia sivuvirtoja, joista osa päätyy suoraan jätteeksi. Osassa yrityksiä sivuvirtoja ei vielä tunnisteta eikä hyödynnetä. Elintarvikealalla on kuitenkin vahva halu ja innostus lisätä osaamista ja kehittää toimintoja ja hanketta on valmisteltu yhdessä elintarviketeollisuuden yritysten kanssa eri verkostoissa ja foorumeilla. Pandemia on koetellut myös elintarvikealaa sillä matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat alalle merkittävä asiakasryhmä. Myös suurtaloustuotteiden raaka-aineita tai välituotteita muulle teollisuudelle myyvät yritykset kärsivät myynnin katoamisesta. Voidaan todeta, että tavalla tai toisella covid-19 on vaikuttanut koko elintarvikealaan.

TAVOITTEET:

Hankkeen tavoitteina on sivuvirroista kerätyn tiedon pohjalta auttaa pk- ja mikroyrityksiä kehittämään uusia käyttötapoja ja luoda yritysten välille synergiamahdollisuuksia. Mikro ja pk-yrittäjien tiedolla johtamisen ja datan käytönosaaminen sekä toisaalta digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyvät. Vastuullisuuden näkemys mikro ja pk-yrityksissä laajentuu ja yritykset saavat kehitystyöhön välineitä. Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen näkyvät hankkeentavoitteissa ja toimenpiteissä mm. vihreitä valintoja edistettäessä ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistyössä.

TOIMENPITEET:

 • Hanketta toteutetaan järjestämällä hackathon -tapahtumia ja työpajoja teemoina sivuvirrat ja ekosysteemienkartoittaminen.
 • Tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämiseen järjestetään seminaareja ja verkkovalmennuksia.
 • Yritykset laativat myös kehittämisprojektin, jossa edistetään yrityksen resurssien tehokasta käyttöä kiertotalouden näkökulmasta ja kehitetään menetelmiä, joilla on vähäisempiä ympäristövaikutuksia. 

TULOKSET:

Tuloksena on yrityksille innovaatio-osaamista ja uusia käyttökohteita/tuotteita sivuvirroille. Yritysten yhteistyö verkostoissa kehittyy, yritysten osaaminen datan analysoinnissa ja visualisoinnissa sekä infografiikoiden tuottamisessa kasvaa. Yritykset oppivat tiedolla johtamisen mahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä. Yritykset ottavat konkreettisen vihreän siirtymän ja tukevat esimerkeillä toisiaan vastuullisuuden edistämisessä.

Tutustu Diva-hankkeen www-sivuihin!

Seuraa hanketta myös Twitterissa sekä Facebookissa!

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja projektipäällikkö Kristiina Paju, kristiina.paju@lhkk.fi

 

 

Kokka kohti Kanta-Hämettä (ESR) 6/2021-5/2023

Kokka kohti Suomea -hankkeiden tavoitteena on Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälistenosaajien keskuudessa kasvukeskuksissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjenlevittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä. Työperäisen maahanmuuton edistäminen koskettaa koko Kanta-Hämeen oppilaitos- ja elinkeinoelämän toimijaverkostoa, jolla on yhteinen tavoite lisätä Kanta-Hämeenpitovoimaa, houkuttavuutta sekä edistää hankkeen teemoja niin strategiatasolla päätöksentekoa tukien konkreettisin, käytännönläheisin kokeiluihin ja parantuneisiin palveluihin. Hanke toteuttaa Talent Boost-toimenpideohjelmaa.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

 • Työperäistä maahanmuuttoa edistävän palvelupolun rakentaminen
 • Maakunnassa jo asuvien kansainvälisten osaajien kiinnittyminen työmarkkinoille
 • Kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen kohdentaminen yritysten työvoimatarpeisiin ja yritysten kansainvälisyydenvahvistaminen
 • Työperäisen maahanmuuton strategioiden yhteistyön vahvistaminen ja toimeenpanon suunnittelu

Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään yrityksiltä saatuja signaaleja ja haastattelutietoa, joiden avulla luodaan analyysi nykyisistä palveluista ja niihin liittyvistä epäjatkuvuuskohdista. Tuloksena syntyvässä työllisyydenedistämisohjelmassa tarkastellaan rekrytointia palvelupolkuna sekä työnantajan että kansainvälisen osaajan ja hänen lähipiirinsä näkökulmasta. Hankkeessa kootaan olemassa olevaa palvelutarjontaa ja arvioidaan asiakkaiden polutusta kohti paikkakunnalle asettautumista sekä vahvistetaan organisaatioiden osaamista työperäisten maahanmuuttajienasiakaspalvelussa. Hankkeessa vaikutetaan myös maahanmuuttoa käsittelevään viestintään ja strategiatyöhön.

Lataa esitteet Kokka kohti Kanta-Hämettä yleisesite ja esite yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet KV-opiskelijoiden rekrytoinnista

Lisätietoja lehtori Sanna Seppänen, sanna.seppanen@lhkk.fi

Tulevaisuuden purkutyöosaaja (Sitra) 05/21 - 04/22

Hankkeessa   suunnitellaan   ja   pilotoidaan   rakennusalan   perustutkinnon   valinnaisen purkutyöt -tutkinnonosan,15 osaamispisteen, sisältö.  Pilotissa painotetaan erityisesti kiertotalouden   osaamisen   integroimista   tutkintoon   työelämän   tarpeet   huomioiden. Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja työharjoittelusta.  Hankkeessa tuotettava sisältö ja materiaalit toimivat myös talonrakennusalan ammattitutkinnon purkutöiden koulutuksessa kiertotaloutta edistävänä osana. Opetusmetodit ovat    innovatiivisia    ja   monistettavissa    koko   Suomeen    rakennusalan ammatilliseen   opetukseen.   Koulutusta   on   mahdollisuus   suorittaa   eri   tavoilla   ja   se suunnitellaan eri kohderyhmille (työssäolevat, oppisopimusopiskelijat, maahanmuuttajat) tarpeiden mukaisesti. Painotus on konkreettisessa tekemisessä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, joita   yhdistetään   teoriaan.   Mukana   olevat   yritykset   tuovat   käytännön osaamista hankkeeseen.

Purkutyönopetuksen haasteena ja toteutuksen esteenä on usein se, että käytännön opetus vaatisi kalliin kaluston hankkimista tai vuokraamista ja/tai vaihtoehtoisesti mahdollisuutta kouluttaa opiskelijoita yhteistyössä yritysten kanssa yritysten koneilla ja oikeissa kohteissa. Virtuaalitodellisuuteen ja virtuaalisiin ympäristöihin perustuvat opetuskokonaisuudet voivat osaltaan ratkaista yllä mainittuja ongelmia. Yhteistyössä   virtuaalitodellisuuden   toteutusten   asiantuntijoiden   kanssa   suunnitellaan   ja toteutetaan  virtuaalitodellisuuden  tekniikoita  hyödyntäviä  opetusmoduuleita.  Toteuttavissa moduuleissa hyödynnetään mm.  virtuaalitodellisuuteen käytettävää 360-kuvausta.  Videon pohjalta    luodaan    interaktiivinen    havainnointisovellus.    Sovellus    sopii    hyvin    esim. purkutyömaiden    työturvallisuuteen   ja    purkumateriaalien   lajitteluun   liittyvien    asioiden kouluttamiseen. Toinen tekniikka on 3D-mallinnukseen perustuva pelillinen toteutus. Opiskelija liikkuu ja tekee toiminnallisia harjoitteita virtuaalimaailmassa käyttäen virtuaalilaseja ja käsiohjaimia.  Tämä toteutusmalli sopii erinomaisesti vaarallisten purkutyövaiheiden ja niihin liittyvien koneiden käytön harjoitteluun. Virtuaalitodellisuuden sovellusten suunnittelu tehdään yhteistyössä olevien yritysyhteistyökumppanien   kanssa   niin, että   sovellusten   sisältö   saadaan   vastaamaan mahdollisimman hyvin työelämän todellisia kohteita, koneita ja tilanteita. Yhteistyökumppaneina Kierivä Oy sekä Ytekki.

Lisätietoja koulutusasiantuntija Raija Salo, raija.salo@lhkk.fi

Step by step (ESR) 04/2021-05/2023

Step by Step – kohti mahdollisuuksia ESR –hankkeella (1.4.2021-31.5.2023) parannetaan
Korona-poikkeusaikana oppilaitoksesta valmistuvien ja TE-palveluiden toisen asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten, alle 30-vuotiaiden työllistymistä. Hankkeen aikana luodaan opiskelijoiden työllistymistä konkreettisesti edistävä palvelukonsepti hyödyntäen oppilaitoksen, ohjaamon ja TE-palveluiden yhteistyötä. Hankkeessa luodaan myös räätälöity yrittäjyyspolku, joka hankeen päätyessä on levitettävissä kaikkien opiskelijoiden opintoihin.

Hankkeen toimenpiteet on organisoitu kolmeksi toimenpidekokonaisuudeksi kuitenkin niin,
että läpileikkaavana teemana on nuoren alle 30-vuotiaan työelämäpolut.

 1.Tehostetulla ohjauksella kohti töitä

 • Valmistumassa olevan opiskelijan työllistymisen, jatko- ja väyläopintojen näkymän kartoitus ja tarvittava ohjaus
 • Nuoren työelämäyhteydet ja verkostot laajenevat sekä ymmärrys työllistymisen mahdollisuuksista kasvaa
 • Keskeytymisuhan alla olevien opiskelijoiden tehostettu hoksaus ja sopiviin oppimisympäristöihin ohjaus
 • Hyödynnetään kasvokkain tapahtuvan ohjauksen lisäksi nykyaikaisia digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja välineitä
 • Kartoitetaan työttömistä toisen asteen suorittaneista edeltävän vuoden aikana valmistuneet ja tehdään osaamisen ja motivaation kartoitus, rakennetaan jatko-ohjaus työllistymisen, opintojen tai yrittäjyyden polulle tai tarvittaessa muu palveluohjaus yhteistyössä nuoren asiakkaan kanssa
 • Etsitään yhteisiä tekijöitä pitkittyneen työttömyyden syistä ja tuotetaan tietoa opettajille, Hämeen TE-toimistolle, Ohjaamolle tai muulle toimijalle
 • Toiminnan tuloksena varmistuu poikkeusoloissakin toimiva seudullinen tehostetun ohjauksen verkostoryhmä ja malli toimia nopeasti poikkeusoloissa

 2. Nuorten työllistymisen varmistaminen verkostotyönä

 • FaiRekry-palveluun yrityksistä kerätyt liidit ja rekrytointi-ilmoitukset tuottavat levitettävää tietoa yritysten tilanteesta ja mahdollisista työpaikoista.
 • Henkilöstöpalveluyritys JobPari:n henkilöstövuokraus, oppisopimus tai suora työllistyminen yritykseen edistävät opiskelijan työllistymistä ja osuvan työn löytämistä.
 • Verkostoyhteistyö TE-toimiston, Ohjaamon, Forssan Yrityskehitys Oy:n ja työllistymistä tukevien hankkeiden kanssa lisäävät nuorille tietoa työllistymismahdollisuuksista
 • Toiminnan tuloksena syntyy osuvampaa, onnistunutta työllistymistä.
 • Yritykset ja organisaatiot saavat rekrytointiosaamista ja osaavaa työvoimaa

 3. Ammatillisista opinnoista yrittäjäksi

 1. Kerätään toimialakohtaiset yrittäjäksi ohjaavat ryhmät.
 2. Ryhmän tukena oppilaitoksen yrittäjyystiimi ja FAIBusiness -palvelut, kummiyrittäjät, seudun yrityspalvelut
 3. Hyödynnetään kasvokkain tapahtuvan ohjauksen lisäksi nykyaikaisia digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja jo tehtyjä soveltuvia yrittäjyyden koulutusmateriaaleja ja -paketteja ja mentoriohjausta
 4. Toiminnan tuloksena syntyy toimialakohtainen räätälöity yrittäjyyspolku
 5. Tuloksena yritysten ja oppilaitoksen kumppanuusyhteistyö lisääntyy

Hankkeen päättyessä LHKK:n toimintaan on juurtunut ammatillisesta koulutuksesta työhön -malli, jonka tarkoituksena on varmistaa jokaisen nuoren jatkopolku työhön tai yrittäjäksi.

Lisätietoja projektipäällikkö Tuula Vuorenpää, tuula.vuorenpaa@lhkk.fi

Kuka enää luokitellaan täystyökykyiseksi? Lue Jonna Westerholmin blogikirjoitus aiheesta.

Koulukirjat sivuun ja luovuus kehiin: Opiskelijat innovoivat yritykselle – Hämeen Yrittäjät
OLO -Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen (OPH) 12/2020-6/2022

Hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelijat, opinto-ohjaajat, ammatilliset opettajat ja ohjaajat.

Kehittämisen kohteena on ohjauksen kokonaisuus nivelvaiheesta valmistumiseen ja jatko-ohjaukseen. Tavoitteina ovat yksilölliset opiskelijalle soveltuvat opintopolut ja keskeyttämisten ehkäisy. Opiskelijan omaa vastuunottoa edistetään. Tuloksilla edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta opiskelijoiden saadessa laadukasta ohjausta opintoalasta riippumatta.

OLO –hankkeessa on mukana 23 koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Yhteyshenkilö: Anna-Leena Rantala, anna-leena.rantala@lhkk.fi,  040 3474 031

Oikeus uudistua -verkostohanke (OPH) 1/2021-6/2022

Ydinkohderyhmänä hankkeessa ovat koulutuksenjärjestäjien ammatillisen koulutuksen ja hallinnon esimiehet sekä johtoryhmät.

Asioiden johtamisen ja pedagogisen johtamisen ohella ihmisten johtamisen taito on keskeistä. Hankkeen tavoitteena on kyky johtaa muutoksen inhimillistä puolta, valmentavaa johtajuutta jatkuvassa muutoksessa. Vahvistaa johdon osaamista luotsata henkilöstöä muutosjohtamisen työkaluin – ei vain muutosten yli vaan niihin osallistaen. Osallistamisen lisäksi keskiössä ovat muutosviestintä, sitouttaminen ja innostaminen.

Hankeessa on mukana 12 koulutuksen järjestäjää. Painopiste on vahvasti vertaisjakamisessa ja yhteiskehittämisessä. Hankittu koulutus/valmennus/sparraus/coatchaus toteutetaan pääosin koko hankeverkoston yhteisenä toteutuksena.

Lisätiedot: Anna-Leena Rantala, anna-leena.rantala@lhkk.fi

Perusteista polulle (OPH) 12/2020 -6/2022

Kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö, yhteisten tutkinnon osien opettajat, vastuuopettajat sekä opiskelijat. Kehittämistyön tuloksena syntyy laadukkaampaa opetusta, ohjausta ja oppimista uusien toimintamallien muodossa. Opiskelijat motivoituvat ja sitoutuvat opintoihin ja ohjaus- ja opetusresurssit kohdentuvat aiempaa paremmin tarvitseville.

Tavoitteena löytää mahdollisimman monelle opiskelijalle sopiva opiskelumenetelmä. Hankkeen avulla yhteisten tutkinnon osien suoritusmahdollisuuksia monipuolistetaan, ja integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin ja työelämässä oppimiseen lisätään.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.  Hankkeessa on mukana 17 koulutuksenjärjestäjää eri puolelta Suomea. Jokaisella oppilaitoksella on oma hankesuunnitelma, jonka mukaan oppilaitoksen toimintaa on tavoitteena kehittää.

Lisätiedot: Anna-Leena Rantala, anna-leena.rantala@lhkk.fi

INTO2 - Työhyvinvointia ja tuottavuutta (ESR) 01/2020-06/2022

Tavoitteena on lisätä organisaatioiden onnistumista, tuottavuutta ja hyvinvointia työssä. ​
​Pyrkimyksenä on hankkeeseen osallistuvan työyhteisön työhyvinvointia edistävien tekijöiden kasvattaminen siten, että tuloksena on mahdollisimman hyvin toimiva työpaikka, jossa työnilo ja työn imu toteutuvat ja osaaminen vastata työelämän haasteisiin lisääntyy.​ Tavoitteisiin päästään organisaatiokohtaisesti suunnitelluilla kehittämistoimenpiteillä, jotka luodaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja joissa koko henkilöstö osallistuu kehittämiseen.​

Käytännön toteutusmalli;

  1. Tarvekartoitus esim. työpaja, sähköinen kysely henkilöstölle tms.​
   • Tarpeiden ja voimavarojen määrittely​
  2. Valmennus ja sparraus  ​
   • Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen​
   • Toimenpiteiden ja vastuiden suunnittelu ja toteutus​
   • Tulosten seuraaminen ja arviointi jatkosta​
  3. Arviointi ja mittaaminen
   • Toteutuksissa kerätään palautetta ja arvioidaan vaikutuksia, onnistumista ​sekä jatkokehittämistä työyhteisöissä sekä valmennuksen ​sisällöissä. Kaikissa toimenpiteissä työote on sekä ​
    tavoitteita että työtä arvioivaa
   •  

Kohderyhmänä Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueen mikro- ja pk-yritysten ja julkisen sektorin esimiehet ja henkilöstö sekä yrittäjät. ​ Hankeaika on 1.1.2020 – 31.12.2021​. Hankkeessa ovat mukana Hyria, Tavastia ja LHKK.

Lisätietoja hankkeesta Anni Hult p. 040 3474089

Lataa esite: Työhyvinvoinnin neuvontapalvelu organisaatioille 

Materiaalit:

Hanke toteutusten esittelyt:

Kaarisillan valmennuspolku toi oivalluksia työn arkeen|LHKK – Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Jamske Jaana Harjun haastattelu https://youtu.be/6SikyZ40hCI

Tuulen tunteen Tea Jaakkolan haastattelu https://youtu.be/noljE6Cjtd8

Kaikki hankeen toteuttajien (LHKK, Hyria, Tavastia) tuotokset löytyvät Thinglink alustalta; ThingLink

Self e-kansainvälisyyshanke (EAKR) 11/2019 - 06/2022
GENERAL OBJECTIVE
– Strengthening entrepreneurship education of students attending upper secondary schools in Europe
SPECIFIC OBJECTIVES
– Improving the process of acquisition of entrepreneurial competences of the students through innovative tools (free gaming platform)
– Improving teachers’ methodologies, through the elaboration and the use of new training methodologies (free gaming platform)
 
EXPECTED RESULTS
FOR STUDENTS
– ideas and opportunities: recognize opportunities, creativity, vision, valid ideas, ethical and sustainable ideas;
– esources: self-consciousness and self-efficiency, motivation and perseverance;

– action: take the initiative, planning and managing, facing uncertainty and risks, working in a team, learning by experience.

FOR TEACHERS
– having an approach based on projects (Project Management) and an interdisciplinary approach;
– teaching by study cases in addition to the textbooks;
– management of group processes and groups interactions;
– coaching (and not as a teacher) for students;
– digital education and serious gaming.

More information raija.salo@lhkk.fi
Liikkuva Fai (Aluehallintovirasto) 8/2021-6/2022

Liikkuva Fai -hankkeen tavoitteena on korostaa liikkumisen merkitystä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä oppilaitoksessa, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin osalta. Liikkuva Fai -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on oppilaitoksemme fyysisten olosuhteiden muuttaminen liikkumiseen kannustavammiksi. Tavoitteena on mm. luokkatilojen istumisen jaksottamista tukevien välineiden ja kalusteiden hankkiminen.

Liikkuva Fai –hanke saa veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavusta aluehallintovirastolta. Hanke on osa liikkuva koulu –hanketta, jossa kannustetaan opiskelijoita liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan omaksumiseen. Hanke kestää lukuvuoden 2021-2022.

Lisätiedot: liikunnanopettaja Jarkko Mäkinen, jarkko.mäkinen@lhkk.fi

Yhdessä Parasta Länsi (OPH) 6/2020-6/2022

Yhdessä Parasta Länsi on Opetushallituksen Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman verkostohanke, jota koordinoi Tampereen seudun ammattiopisto. Hankkeessa jatketaan OKM-rahoituksella syntyneiden Parasta-mallien käyttöönottoa ja integrointia koulutuksen järjestäjän toimintaan.

Tavoitteena on vertaisoppimisen avulla yhtenäistää henkilökohtaistamisprosesseja asiakaslähtöiseksi, lisätä opettajien ja työelämän välistä arjen kumppanuutta sekä varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua. Kehittämisellä edistetään opiskelijoiden yksilöllisiin osaamistarpeisiin vastaamista ja ohjaus- ja tukitarpeiden tunnistamista.

Toiminnan ytimessä ovat vertaisvalmentajat, jotka toimivat sisäisinä valmentajina sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön arjessa vertaistukena, HOKS -prosessin, koulutus- ja oppisopimusprosessin laadukkaassa toteuttamisessa.

Hankkeen toteuttamisverkostossa on mukana 27 koulutuksen järjestäjää, koordinaattorina Tampereen seudun ammattiopisto.

Lisätietoja:

Satu Nyman, puh. 040 1975 540

Taina Sipilä, puh. 040 3474 002

Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031

etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Opetushallitus rahoittaa hanketta

Tulosta laadulla -hanke (OPH) 12/2019-6/2022

Tulosta laadulla -hanke vastaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen liittyviin haasteisiin. Hankeverkosto sisältää seuraavat koulutuksen järjestäjät: Ahlmanin koulun Säätiö, Hevosopisto Oy, Hämeen ammatti-instituutti Oy, Kiipulasäätiö, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. Verkosto on tehnyt pitkään yhteistyötä laadunhallinnan kehittämiseksi.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus. Hanke kestää kaksi vuotta. Hankkeen koordinaattorina toimii Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen laatustrategian viitoittamia laadunhallinnallisia sisältöjä, kuten organisaatioiden laatukulttuuria ja vertaisoppimista, ennakointia, asiakaslähtöisyyttä, mittaamista ja seurantaa. Verkosto toimii yhteistyössä systemaattisesti kokoontuen ja tietoa jakaen. Myös muiden hankeverkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä vähintään neljän yhteisen kehittämispäivän yhteydessä.

Hankkeessa vertaisarvioinnit toimivat läpileikkaavana työkaluna muiden tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittämisen tasalaatuisuuden ja jalkauttamisen varmistamiseksi. Vertaisarviointien toteutuksessa hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kehitettyä vertaisarviointimallia, mutta nyt painotus siirtyy sisällölliseen (kohde, kriteerit) räätälöintiin laatustrategian suuntausten ja kohdeorganisaation painotusten mukaisesti. Lisäksi painotetaan vertaisarvioinneista saatujen palautteiden toimeenpanoa kohdeorganisaatiossa.

Vertaisarviointien yhteydessä osallistetaan opiskelijoita, sidosryhmiä ja kaikkia organisaatiotasoja siten laatukulttuuria ja -osaamista kehittäen. Vertaisoppimalla kehitetään laadunhallintaa kokonaisvaltaisesti. Lisäksi hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisyyttä olemassa olevien palautejärjestelmien hyödyntämisen ja työelämäpalautteen toimeenpanon kautta. Ennakoinnin kehittämisellä vastataan joustavasti ja asiakaslähtöisesti työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Hankkeen toimintaa, tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan yleisen dokumentaation lisäksi myös kohdennetuin menetelmin, kuten vertaisarviointeihin ja palautteisiin liittyvien tunnuslukujen sekä vaikuttavuutta mittaavien tunnuslukujen avulla.

Hankkeessa kehitettävät menetelmät tukevat organisaation toimintaa ja johtamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanossa. Välillisesti hyödynsaajina ovat opiskelijat, työelämä ja muut sidosryhmät.

Lisätietoja:  Anna-Leena Rantala, anna-leena.rantala@lhkk.fi

Sosiaalinen media: #tulostalaadulla

Hyvinvoiva Amis 11/2020-6/2022

Hyvinvoiva Amis on osa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa. Tällä Oikeus osata -kehittämisohjelmalla varmistetaan osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten. Päätoteuttajana toimii SAKU ry. Fain tavoitteena hankkeessa on ottaa käyttöön Ammattiosaajan työkykypassi ja pilotoida työkykypassia opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja: Anna-Leena Rantala, anna-leena.rantala@lhkk.fi

FRUSH - Järkivihreä toimintamalli (EAKR) 01/2019 - 06/2022

FRUSH yhdistää yritykset, tutkimuksen, koulutuksen, rahoituksen ja tiedotusvälineet kiihdyttäen kiertotalouden uusia ratkaisuja. Hanke saa tukea Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hankeessa ovat mukana Forssan Yrityskehitys Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Hevosopisto Oy sekä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Hanke kestää 30.6.2022 asti.

Lisätietoa Anna-Leena Rantala, anna-leena.rantala@lhkk.fi

HyGGe -Hyvinvointiteknologia hyödyksi (OPH) 9/2019-2/2022

HyGGe on Opetushallituksen rahoittama verkostohanke, jossa tavoitteena hyvinvointiteknologian alan pedagogisen palvelupolun ja kokonaisuuden kehittäminen. HyGGe oppilaitoksia ovat: Gradia, LHKK, Novida, SSKKY, Tavastia, Tredu, TAI, WinNova.

Hankkeen yhteyshenkilö on Heidi Zadraks.

https://www.facebook.com/hyggehyvinvointiteknologia/

Päättyneet hankkeet

WeTomorrow (ESR)

WeTomorrow hanke on kuuden maan hanke, jonka tavoitteena on senioreiden elämänlaadun parantaminen luomalla sukupolvien välinen menetelmä, joka piristää heidän muistojaan ja edistää kulttuuriperintöä. Hankkeessa luodaan VR pohjainen muisteluohjelma jokaisen osallistujamaan haastateltujen senioireiden muistojen pohjalta. Sisältö on toteutettu senioreiden elämän historiallisten tapahtumien perusteella. Opiskelijat ovat toimineet hankkeessa esimerkiksi haastattelemalla oman maansa senioreja sekä olemalla mukana hankkeen toteutuksessa.

Hankkeen osallistujamaina ovat Espanja (koordinoi hanketta), Ranska, Puola, Iso-Britannia, Hollanti ja Suomen edustajana Forssan ammatti-instituutti.
Yhteyshenkilöinä Failta Heidi Zadraks ja Raija Salo.

Home

https://www.facebook.com/we.tomorrow.tools.for.seniors.brain.training/

Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä (OPH) 2020-2021

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ja luonnonvarojen ylikulutus pakottavat tarkastelemaan elämäntapojamme uusin silmin. Kestävä kehitys on yksi elinikäisistä avaintaidoista, joihin ammatillinen koulutus tähtää. Tulevaisuudessa kestävän kehityksen ymmärrystä ja taitoja tarvitaan kaikissa työtehtävissä ja ammateissa. Kestävien elämäntapojen saavuttaminen on systeeminen muutos, jossa ammattikoulutuksen rooli keskeinen. Omalla osaamisellaan ammatilliset opettajat, ammatissa toimivat ja ammattilaiset rakentavat kestävän elämäntavan toteutumisen puitteet.

Edistäjät-hanke tukee ammatillisia oppilaitoksia ja ammatillisia opettajia yhä keskeisemmässä roolissa kestävän elämäntavan edistäjinä ja kestävän tulevaisuuden rakentajina. Hanke järjestää koulutuksia niin oppilaitoksen johdolle, opettajille kuin muullekin henkilökunnalle kestävän elämäntavan mukaisen toimintakulttuurin vakiinnuttamiseksi osaksi oppilaitoksen toimintaa.

Hanke järjestää viisi toisiaan täydentävää koulutuskokonaisuutta eri kohderyhmille. Koulutukset toteutetaan pääosin verkkovälitteisesti. Koulutuskokonaisuuksista muodostuva verkkokurssi on hankkeen jälkeen ammatillisen koulutuksen henkilöstön käytössä.

Koulutukset alkavat syksyllä 2020 ja jatkuvat syksylle 2021 asti. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukset rahoittaa Opetushallitus osana Kestävän elämäntavan vahvistaminen -täydennyskoulutushankkeita ja ne toteuttaa Suomen ympäristöopisto Sykli yhteistyössä Omnian ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Hankkeen tavoitteet ovat:
1. Ammatillisten oppilaitosten valmiudet edistää kestävän kehityksen mukaista toimintakulttuuria vahvistuvat
2. Ammatillisten opettajien kestävän kehityksen osaaminen vahvistuu ja osaavat suunnitella omaa opetustaan kestävää tulevaisuutta edistäväksi
3. Eri alojen opettajat ja opiskelijat saavat valmiuksia kiteyttää oman alansa keskeiset kestävän kehityksen näkökohdat
4. Ammatilliset oppilaitokset osaavat eri tilanteissa viestiä vastuullisuudesta ja edistää kestävää kehitystä viestimällä
5. Kestävää elämäntapaa ja tulevaisuutta rakentavat toimintamallit jalkautuvat

Hanke on 100 % Opetushallituksen rahoittama. Lisätietoja: https://www.kadenjalki.fi/kestavan-elamantavan-edistajat/

Lisätietoja Anu Teppo, puh. 040 833 7510, anu.teppo@lhkk.fi

Työuralle (ESR) 2/2018 – 7/2020

Tutustu hankkeen blogiin tästä Hankkeen podcastejä löydät tästä

Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa oppilaitokset kehittämään uraohjaustaan monella tavoin. Henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen edellyttää oppilaitosten ohjauspalveluiden uudistamista.

Samaan aikaan maakuntien työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä uudistuu perusteellisesti. Ammatillisen toisen asteen oppilaitosten tulee turvata opiskelijoidensa työllistymistä tukevat ohjauspalvelut myös opiskelijoiden valmistumisen jälkeen.

Työuralle – hankkeen keskeiset tavoitteet ovat osatoteuttajina olevien oppilaitosten uraohjausjärjestelmien analysointi ja uusiminen, yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen sekä maakunnalliseen juuri valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä tukevien palvelujen kehittämiseen osallistuminen.

Koordinoiva organisaatio Kiipulasäätiö. Hankeverkostossa ovat Hyria koulutus Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia sekä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen kotisivut löydät TÄÄLTÄ. Lisätiedot Tuula Vuorenpää, puh. 040 3474 003

Työuralle-hankkeessa on julkaistu kolme erilaista videota, jotka tuovat esille opiskeiljoiden erilaisia polkuja työelämään. Katso videot täältä:

Työuralle – Sampsa

Työuralle! – Ari

Työuralle! – Vanajanlinna

Faicare-hanke (ESR) 1.2.2018-30.6.2020

Lähihoitajaopetuksen kehittämishanke, jonka toiminnassa kehitetään mm. oppimisympäristöjä työelämää vastaaviksi, annetaan valmiuksia yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan ja tehdään yhteistyötä projektien muodossa yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa. Hyvinvointiteknologiaosaamista vahvistetaan opiskelijoiden opinnoissa ja työelämän on mahdollista saada koulutusta teknologiaan. Opetuksessa saatua tietoa hyvinvointilaitteiden ja –palveluiden käyttämisestä on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Hankkeen aikana järjestämme sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisen koulutus- ja verkostointitapahtuman.

Tervetuloa tutustumaan lisää toimintaamme täällä.

Diggaajat (OKM) 12/2017 – 12/2019

Projektilla edistetään ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa tukemalla työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä digitaalisia palveluita ja ratkaisuja kehittämällä. Projektin avulla myös lisätään työpaikalla järjestettävän koulutuksen edellytyksiä erilaisia verkkototeutuksia kehittämällä.Digitaalisten ratkaisujen ohella kehitetään malleja ja toimintatapoja, joilla tuetaan ja varmistetaan, että työpaikkaohjaajat ja opettajat voivat ja osaavat käyttää työpaikalla tapahtuvan opiskelun digitaalisia ratkaisuja, sekä miten he voivat osallistua digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen.

Projektin hallinnoija Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Toimijaverkosto Hyria koulutus Oy, Porvoo International College, Vantaa Vocational College, Kanneljärven opisto, Forssan ammatti-instituutti, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ja Prakticum. Hankkeen rahoittaja toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätiedot Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031 ja Tanja Nyman, puh. 040 3474 032

 

Eurooppalainen keramiikka-alan Erasmus+ KA2 kumppanuushanke, 1.10.2017- 30.9.2019

Avaintoimintana on eurooppalainen yhteistyö innovaatioiden ja hyvien toimintamallien löytämiseksi keramiikka-alan ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä tapahtuvassa oppimisessa. Toiminnan lähtökohtana on keramiikka-alan monituhatvuotinen käsityöperintö ja perinnön säilyttäminen, siirtäminen ja kehittäminen eteenpäin nykyajan muotoilu ja valmistusmenetelmät huomioiden.

Keskeisiä tehtäviä hankeessa ovat yhteistyö, verkostoituminen, koulutustarpeiden kartoittaminen, innovaatioiden kerääminen, jakaminen ja levittäminen. Erasmus+ -tavoitteena on löytää ja jakaa keramiikka-alan ammatillisen koulutuksen hyviä käytäntöjä.

Hankkeessa mukana on 8 kumppania ja 6 maata, kumppanuusmaat ovat: Italia (pääkoordinaattori, hankkeen hakijamaa), Espanja, Puola, Suomi (Fai), Tsekki ja Unkari.

Cerasmuksen nettisivuilla löytyvät esimerkiksi kumppanien esittelyt ja paljon muuta: http://cerasmus.eu/  Lisätietoja: Raija Salo 040 3474263 ja Outi Roos 050 596 2829

INTO – osallistu ja innostu! (ESR) 1.8.2016-30.6.2019

Hanketta hallinnoi Hyria koulutus Oy. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä hankkeen projektipäällikkönä toimii  kouluttaja Anni Hult. INTO-hankkeen tavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten (toimita-alueen kone- ja metalli, elintarvike-ja biotalous) työhyvinvointia, työn imua ja innostusta muutosten keskellä. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoa ja ymmärrystä kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen menestykseen ja hyvinvointiin. Tuloksena yrityksissä syntyy pysyvä, osallistava ja innostava työkulttuuri, joka toimii myös muutos- ja kriisitilanteissa. INTO –hankkeen tuloksena on parantunut työhyvinvointi ja sitä kautta myös tuottavuus on samalla parantunut hankkeeseen osallistuvissa mikro- ja pk-yrityksissä.

 

Suomalainen leipäkori (ESR) 1.3.2016 – 31.3.2018

Hankkeen tavoitteena on muodostaa Kanta-Hämeeseen ja välillisesti koko Suomeen vahva leipomoalan osaamiskeskittymä. Tavoitteina on myös edistää leipomoalan koulutuksen monipuolista ja toimialan tarpeista lähtevää tarjontaa, tuottaa lisäarvoa leipomoalalle kansainvälisistä yhteyksistä ja yhteistyöstä, antaa leipomoille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen työkaluja yrityksen perustamisesta aina kasvuyrityksiin tähtäävässä kehittämisessä.

Kumppaneina (OKM) 12/2017 – 12/2018

Hankkeen tavoitteena on auttaa työelämä hyödyntämään reformin tuomia mahdollisuuksia kehittämällä ja levittämällä yhteiset toimintamallit opetus- ja ohjaushenkilöstön ja työpaikkojen yhteistyön tiivistämiseksi, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksien ja ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi sekä ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevan tiedon välittämiseksi työpaikoille valtakunnallisesti kehitteillä olevat toimintamallit huomioiden. Koulutus – ja oppisopimuksen toimintamallien sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuudet tulevat tutuiksi hankkeen aikana rakennettujen esimerkkien kautta. Hankkeen kehittämisessä käytetään kokeneiden oppisopimustoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien yrityspalveluiden osaamista ja päivitetään alakohtaisesti tehtävää työelämäyhteistyötä reformin mukaiseksi.

Koordinoiva oppilaitos Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Yhteistyöoppilaitokset Hyria koulutus Oy, Kiipulasäätiö, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen rahoittaja toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja antavat Taina Sipilä, puh. 040 3474 002 tai Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031.

Monet polut työelämään (ESR) 11/2016 – 12/2018

Hankkeen kohderyhmä on kotoutumiskoulutuksen jälkeen vailla työtä tai opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat erityisiä keinoja integroituakseen työmarkkinoille. Hankkeessa kehitetään arviointi-, ohjaus-, koulutus- ja työllistymispalveluita ja niiden välistä koordinointia. Hankkeen tavoitteena on joustava kotoutujien erilaiset tarpeet huomioiva ja kustannustehokas palvelumalli työllistymisen tehostamiseksi kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Uutta mallissa on, että luodaan eri organisaatioiden ja paikkakuntarajojen ylittävä toimintamalli. Hankkeen tuloksena kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajien työllistyminen paranee, pääsy jatkokoulutukseen selkeytyy ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi madaltuu. Hanke on Euroopan Unionin sosiaalirahaston tukema hanke. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Hankkeen rahoittaja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Katso video.

 

Vertaisarvioinnilla tulosta (OPH) 12/2017 – 12/2018

Tavoitteena on kehittää verkoston toteuttajien laadunhallintajärjestelmät (prosessikuvaukset, toimintakäsikirja, seuranta ja mittaristo, parantamisen menetelmät) reformin tavoitteita vastaavaksi hyödyntämällä toteuttajakohtaista kehitystyötä sekä toteuttajien välistä vertaisarviointia. Vertaisarvioinnissa painotetaan reformin tavoitteita, kuten joustavaa hakua, henkilökohtaistamista, joustavia tutkinnonsuoritusmahdollisuuksia sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua. Vertaisarvioinnin laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi verkosto kouluttaa ryhmän vertaisarvioijia. Lisäksi laaditaan suunnitelma vertaisarviointien toteuttamiselle siten, että oppimista tapahtuu vastavuoroisesti kunkin toteuttajan kannalta tärkeimmät painotukset huomioiden. Samalla osallistetaan henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita hankkeeseen. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun kehittämiseksi määritetään aihepiirin suurimmat toteuttajakohtaiset kehittämiskohteet työelämäyhteistyön ja vertaisarviointien avulla.Koordinoiva oppilaitos Valkeakosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Hankkeessa mukana ovat Ahlmanin koulun säätiö, Ammattiopisto Tavastia, Hevosopisto, Kiipulasäätiö, Palloilu Säätiö, SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen seudun koulutuskuntayhtymä TREDU sekä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen rahoittaja toimii Opetushallitus.

Lisätietoja antavat Aino Airaksinen, puh. 040 3523 115 ja Anna-Leena Rantala, puh. 040 3474 031

 

Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalla (ESR) 1.6.2016 – 30.12.2018

Hämeen Ely-keskuksen rahoittama Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle -hankkeen yhteisinä tavoitteina on varmistaa peruskoulusta toiselle asteelle siirtymien onnistumista, ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä, luoda käytännönläheisten kokemusten avulla positiivista imagoa kone- ja metallialasta työllistäjänä sekä turvata alueen kone- ja metalllialan yrityksien henkilöstön osaamistasoa ja yritysten kilpailukykyä.

 

LEANilla tulosta (OPH) 1.1.-31.12.2017

Perehdytään LEAN ajatteluun ja tutustutaan LEAN –oppimisympäristöihin ja yrityksiin. Oppilaitoksen henkilöstöä perehdytetään LEAN ajatteluun. Oppilaitoksen prosesseja päivitetään LEAN ajattelun mukaisiksi. Pilotteja toteutetaan valituilla osaamisaloilla. Pilottialoilta saatavat käytännön kokemukset levitetään muiden alojen tietoon ja pilottialojen opiskelijat oppivat samalla laatuajattelua. Lisätietoja Aino Airaksinen puh. 040 3523 115 ja Anna-Leena Rantala, puh. 040 3473 031.

OTTO Oppia työhön – Työstä osaamista (OKM) 1.1. – 31.12.2017

Tavoitteena on yritysten ja oppilaitoksen entistä tiiviimpi yhteistyö yksilöllisten osaamispolkujen toteuttamisessa työpaikoilla tutkinnon osa kerallaan. Yrityksille laaditaan yleinen tietopaketti uudistuvasta ammatillisesta koulutuksesta jota opettajat ja yrityskäyntejä tekevät muu oppilaitoksen henkilöstö jakavat. Yrityksille laaditaan myös yksityiskohtaisempi sähköinen tietopaketti työssäoppimisen tavoitteista, ohjaamisesta ja arvioinnista. Jokaiseen yritykseen nimetään ohjausvastaava, joka valmennetaan tehtävään. Lisätietoja Jutta Ikonen, puh. 040 3474 046.

 

Taika – tule asiakkaaksi (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä sekä madaltaa nuorten ja aikuisten koulutusten rajoja. Hanke kehittää jatkuvaa hakeutumista ja ikärajoista vapaata koulutuksen aloittamista. Päähuomio on asiakaslähtöisissä hakeutumisen, osaamisen tunnistamisen ja henkilökohtaistamisen käytännöissä. Taika toimii oppilaitostasolla verkoston tasolla. Verkosto mahdollistaa yhteisen oppimisen pilotoinneista. Taikassa pilotoidaan koulutusta, joihin hakeutuminen on jatkuvaa ja jotka on suunnattu asiakkaille, ei nuorille tai aikuisille. Hankkeessa rakennetaan menettelyt asiakaslähtöiseen koulutusten yhteiseen toteutukseen, erityisesti sen aloitusvaiheeseen. Koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti. Malli toimii jatkokehittämisen perustana ja se on sisällytetty oppilaitoksen toimintatapoihin. Lisätietoja Seija Luoto, puh. 040 3474 260.

 

OSKU – Osaavat kumppanit (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja osaamisperustaisuuden kehittäminen edistäen nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen purkamista. Keskeistä on yhtenäisen henkilö-kohtaistamisen prosessin ja tietoarkkitehtuurin kehittäminen.

Tavoitteena on selkeyttää oppisopimuksen henkilökohtaistamisen käytännön prosessia niin, että henkilökohtaistaminen näyttäytyy sekä nuorille että aikuisille hakijoille ja opiskelijoille selkeänä ja laadukkaana toimintana. Samalla päällekkäisiä toimintoja poistuu, toiminnot tehostuvat ja oppisopimustoimijan ja oppilaitoksen sekä tutkinnon järjestäjän resursseja säästyy. Lisätietoja Satu Koskinen, puh. 040 3474 096.

 

Aha! – Asiakkuus haltuun! (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on rakentaa reformin hengen mukaista yhteistoimintaa työelämän ja oppilaitoksen välille. Kehittää yritys- ja työelämäkäynneiltä kerättävän tiedon kirjaamistapoja ja opetus- ja ohjaushenkilöstön työnkuvaa yhteensopivaksi asiakkuustyön toteutusmallin kanssa. Asiakkuudenhoitojärjestelmän käyttöä arkipäiväistetään. Järjestelmää ja prosessien kehitetään yhteensopivammaksi asiakkuustyön toteustusmallin sekä oppilaitoksen kehittämistyön kanssa. Lisätä opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä koulutuksen ja oppimisen aikana. Lisätietoja Tuula Vuorenpää, puh. 040 3474 003.

 

Digivälkky (OKM) 14.12.2015 – 31.12.2017

Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen, työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen ja verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta.  Yhdeksän oppilaitoksen muodostaman Välkky-verkoston yhteistyöllä on tavoiteltu opetuksellista yhteistyötä Väli-Suomen alueella monissa eri hankkeissa jo usean vuoden ajan.
 

OSVA – Osaaminen näkyväksi (OPH) 4.11.2016-31.12.2017

Tavoitteena on rakentaa koulutuksen järjestäjän opintotarjonta tutkinnon/tutkinnon osan sisältämän osaamisen perusteella. Osaamisperusteisen opintotarjonnan avulla, henkilökohtaistamista vahvistamalla ja yksilöllisiä opintopolkuja toteuttamalla pyritään varmistamaan tutkinnon suorittaminen. Tavoitteena on opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelussa, huomioiden erityisesti osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Lisätietoja Satu Koskinen, puh. 040 3474 096.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja