Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on oiva keino yhdistää opiskelu ja työnteko. Oppisopimuskoulutuksessa noin 80 % opiskelusta tapahtuu työtehtävien parissa työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tuetaan ja täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla oppimisella, kuten tietopuolisina opintoina oppilaitoksessa, oppimisprojekteina tai verkko-opintoina.

Oppisopimuksessa ovat osapuolina opiskelija, työnantaja sekä koulutuksen järjestäjänä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, joka vastaa sopimusasioista ja järjestää tietopuolisen opetuksen ja näytöt tai hankkii ne tarvittaessa joltakin muulta oppilaitokselta. Lisäksi koulutuksen järjestäjä tukee oppisopimusopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista.

Oppisopimus voidaan solmia, mikäli olet yli 15–vuotias ja suorittanut peruskoulun. Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka ja työnantajasi suostumus oppisopimusopiskeluun. Oppisopimus on mahdollinen työntekijöille, yrittäjille ja virkasuhteessa toimiville. Oppisopimuskoulutukseen voit hakeutua milloin vain.

Oppisopimuskoulutus on mahdollisuus, kun

 • olet kokonaan vailla ammatillista peruskoulutusta
 • nykyiset työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
 • kaipaat todistusta ammattitaidostasi
 • sinulla on tarve kouluttautua kokonaan toiseen ammattiin
 • olet aloittanut tutkintokoulutksen oppilaitoksessa ja sinulla on mahdollisuus hankkia osaamista palkallisessa työsuhteessa

Oppisopimuksella sinun on mahdollista opiskella kaikkia toisen asteen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Valittavana on noin 160 tutkintoa. Mikäli Forssan ammatti-instituutin tarjonnasta ei löydy sinulle sopivaa tutkintoa, voimme sopia tietopuolisten opintojen hankkimisesta jostain toisesta oppilaitoksesta. Tällöin on kyseessä ns. laajennettu oppisopimus.

Joustava siirtymä

Joustava siirtymä tarkoittaa sitä, että ammatillisessa oppilaitoksessa voi siirtyä joustavasti oppisopimuskoulutukseen opintojen aikana esim. suorittaa tutkinnon valmiiksi oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu

Oppiminen työpaikalla on oppisopimuskoulutuksen perusta, joten oppisopimukseen laaditaan selkeä suunnitelma yksilöllisestä opinpolusta, HOKS. Suunnitelman tekemistä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi ja siinä suunnitellaan, miten työpaikalla tapahtuva oppiminen, opetuspäivät oppilaitoksessa ja tutkinnon osien eli näyttöjen suorittaminen vuorottelevat ja tukevat toisiaan. Suunnittelun lähtökohtana on opiskelijan aiempi koulutus- ja työhistoria sekä hänen osaamisensa suhteessa tavoitteena olevaan tutkintoon. Opiskelijakohtaisesti huomioidaan siis aiemmin hankittu osaaminen, tarvittava osaaminen ja tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt, tarvittava ohjaus ja tuki.

Opiskelijan työtehtävät suunnitellaan työpaikan oppimismahdollisuuksien mukaan niin, että opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa tutkinnon tavoitteissa kuvattu osaaminen. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi voidaan tarvittaessa tehdä erityisjärjestelyjä ja sopia jonkin osuuden toteuttamisesta eri työpisteissä, toimipaikassa tai jopa eri yrityksessä. Osa osaamisesta voidaan sopia hankittavaksi tietopuolisissa opinnoissa. Suunnitteluvaiheessa onkin tärkeää pohtia, mitkä asiat on mahdollista oppia parhaiten työpaikalla ja mitkä oppilaitoksessa.

Suunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan aina tutkinnon suorittamiseen asti. Suunnittelussa ovat mukana opiskelija, koulutuksen järjestäjän edustaja, työnantaja sekä työpaikkaohjaaja.

Opiskelijan rooli oppisopimuksessa

Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että opiskelija on työ- tai virkasuhteessa työnantajaan. Työsopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Oppisopimus on luonteeltaan määräaikainen työsopimus, joten toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa se vahvistaa opiskelijan työsuhdeturvaa.

Työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadusta ja huolehtii, että opiskelijalla on mahdollisuus tehdä omien osaamistavoitteidensa mukaisia työtehtäviä. Opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin sekä ohjaa häntä koko oppisopimuskoulutuksen ajan.

Oppisopimusopiskelijana sitoudut:

 • Solmimaan keskimäärin vähintään 25 h/vko -työsuhteen työnantajan kanssa.
 • Tekemään osaamistavoitteiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla.
 • Osallistumaan oppilaitoksen opetukseen ja tekemään oppimistehtäviä
 • Kehittämään itseäsi oppijana ja arvioimaan osaamistasi.
 • Huolehtimaan siitä, että opintosi etenevät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 • Pitämään työnantajasi ja työpaikkaohjaajasi ajan tasalla opinnoistasi.
Työnantajan rooli oppisopimuksessa

Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että opiskelija on työ- tai virkasuhteessa työnantajaan. Työsopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Oppisopimus on luonteeltaan määräaikainen työsopimus, joten toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa se vahvistaa opiskelijan työsuhdeturvaa. Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijan rekrytoinnista ja kouluttamisesta muita suoria kustannuksia kuin palkkakulut.

Työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadusta ja huolehtii, että opiskelijalla on mahdollisuus tehdä omien osaamistavoitteidensa mukaisia työtehtäviä. Työnantaja myös valitsee henkilöstöstään opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin sekä ohjaa häntä koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Lisäksi työnantajan tehtävänä on huolehtia työjärjestelyistä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen järjestämiin opetuspäiviin. Työpaikkaohjaajalle lähetetään työelämäjakson päätteeksi Opetushallituksen palautekysely. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää ja saadun palautteen avulla kehitetään työelämässä oppimista.

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut:

 • solmimaan keskimäärin vähintään 25 h/vko -työsuhteen opiskelijan kanssa
 • maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen
 • nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan
 • antamaan opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä ja tarvittaessa järjestämään työkiertoa työpaikalla osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
 • huolehtimaan työjärjestelyin siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan tietopuolisiin opintoihin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti
 • Vastaamaan Opetushallituksen puolivuosittain lähettämään palautekyselyyn. Palautteeseen vastaaminen tärkeää ja saadun palautteen avulla kehitetään oppilaitosyhteistyötä.

Koulutuskorvaus

Koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle korvausta oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta silloin, kun opiskelija suorittaa perustutkintoa. Ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa suorittavien opiskelijoiden ohjaamisesta ei pääsääntöisesti makseta korvausta.

Oppisopimusopiskelijan palkka ja etuudet

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sinulle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet, kuten oikeus vuosilomaan, sairausajan palkkaan ja työterveyshuoltoon. Opiskelijan lomaoikeus karttuu myös tietopuolisten opintojen aikana.

Mikäli työnantaja ei maksa sinulle palkkaa tietopuolisten opintojen päiviltä ja sinulle aiheutuu siksi ansionmenetystä, on sinulla oikeus opintososiaalisiin etuuksiin tietyin edellytyksin.

Opintososiaalisia etuuksia ovat:

 • päiväraha 15 €/päivä
 • perheavustus 17 €/päivä, mikäli sinulla huollettavana alle 18-vuotias lapsi
 • majoittumiskorvaus 8 €/päivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella, eikä opiskelijalla ole oikeutta maksuttomaan asumiseen.
 • matkakorvaus 20 snt/km, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 km opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan

Koulutuksen järjestäjä maksaa opintososiaaliset etuudet opiskelijalle hakemuksesta.

Muutokset oppisopimuksen aikana

Oppisopimuksen aikana voi tapahtua erilaisia muutoksia. Osoitteesi saattaa muuttua, vastuullinen työpaikkaohjaaja vaihtua, oppisopimusajan jatkamiselle voi tulla tarvetta tai oppisopimuksen keskeyttäminen tai purkaminen tulla ajankohtaiseksi. Ole muutosasioissa aina yhteydessä oppisopimuksesi yhteyshenkilöön, koska muutoksista sovitaan yhdessä sopimuksen osapuolten kanssa.

Oppisopimusajan muutos

Oppisopimuksen kestoon voidaan tehdä muutoksia perustelluista syistä. Kun oppiminen on edennyt arvioitua nopeammin, voidaan oppisopimuksen kestoa lyhentää. Oppisopimus päättyy todistuksen päivämäärään. Oppisopimusajan jatkaminen taas voi olla tarpeellista tietopuolisten opintojen ja tutkinnon suorittamiseksi loppuun.

Oppisopimuksen keskeyttäminen

Oppisopimus voidaan keskeyttää muun muassa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi, ase- tai siviilipalveluksen tai yli kuukauden kestävän sairausloman ajaksi. Keskeytys voidaan tehdä myös muusta perustellusta syystä. Oppisopimuksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta sovitaan koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilön kanssa.

Oppisopimuksen purkaminen

Oppisopimus on luonteeltaan määräaikainen työsopimus, joka sitoo sekä opiskelijaa että työnantajaa. Oppisopimus lakkaa koulutuksen päättyessä, opiskelijan irtisanoutuessa työnantajan palveluksesta tai jos oppisopimus puretaan. Oppisopimus voidaan purkaa tarvittaessa opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta, yksipuolisesti työnantajan lopettaessa liikkeensä tai joutuessa konkurssiin sekä koulutuksen järjestäjän puolesta niillä perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen. Uusissa työsuhteissa oppisopimus on mahdollista purkaa myös koeaikana.

Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lainsäädännön tai tehdyn sopimuksen määräyksiä (esim. jos opiskelija annetuista varoituksista huolimatta laiminlyö tietopuoliset opinnot).

Oppisopimuksen purkamiseen liittyvissä asioissa on tärkeää, että otat välittömästi yhteyttä oppisopimuksen yhteyshenkilöön.

Työpaikkaohjaaja

Työnantaja nimeää oppisopimusopiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, mutta käytännössä koko työyhteisö osallistuu opiskelijan ohjaamiseen. Hyvällä työpaikkaohjaajalla on ammattitaitoa ja työkokemusta alasta, motivaatiota ja ohjaustaitoja, ja hän on sitoutunut työpaikkaohjaajan tehtävään. Hän on oppisopimusopiskelijalle sekä työkaveri että opettaja.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on

 • perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
 • tutustuttaa opiskelijan muuhun henkilökuntaan
 • toimia yhteyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä
 • osallistua opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) laatimiseen. Tavoitteena on, että tietopuolinen opetus ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Suunnittelulla varmistetaan, että tutkinnossa vaadittava ammattitaito koko laajuudessaan opitaan työssä ja oppilaitoksessa.
 • tarjota mahdollisimman hyvin osaamistavoitteita tukevia työtehtäviä
 • ohjata ja tukea opiskelijaa. Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan HOKSin mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • arvioida osaamista ja sen kehittymistä yhdessä opiskelijan sekä niiden työyhteisön jäsenten kanssa, jotka ovat osallistuneet ohjaamiseen ja kouluttamiseen työpaikalla.

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja