Valitse sivu

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Koulutussopimus

Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto, joka on kestoltaan joustava. Siinä opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Opiskelija on oppilaitoksen tapaturmavakuutuksen ja opiskelijahuollon palveluiden piirissä.

Työelämässä oppimista tuetaan ja täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla oppimisella, kuten tietopuolisina opintoina oppilaitoksessa, oppimisprojekteina tai verkko-opintoina.

Koulutussopimuksessa ovat osapuolina opiskelija, työnantaja, vastuullinen työpaikkaohjaaja sekä koulutuksen järjestäjänä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, joka vastaa sopimusasioista ja järjestää opetuksen ja näytöt. Lisäksi koulutuksen järjestäjä tukee koulutussopimusopiskelijoiden työelämässä oppimista ja ohjaamista.

Työelämässä oppimisen suunnittelu

Oppiminen työpaikalla on ammatillisen koulutuksen perusta, joten koulutussopimukseen tarvitaan selkeä suunnitelma siitä, miten työelämässä oppiminen, opetuspäivät oppilaitoksessa ja tutkinnon osien eli näyttöjen suorittaminen vuorottelevat ja tukevat toisiaan. Suunnittelun lähtökohtana on opiskelijan aiempi koulutus- ja työhistoria sekä hänen osaamisensa suhteessa tavoitteena olevaan tutkintoon tai tutkinnon osaan.

Opiskelijan työtehtävät suunnitellaan työpaikan oppimismahdollisuuksien mukaan niin, että opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa tutkinnon tavoitteissa kuvattu osaaminen. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää pohtia, mitkä asiat on mahdollista oppia parhaiten työpaikalla ja mitkä oppilaitoksessa.

Koska työpaikat ovat erilaisia ja jokaisella opiskelijalla on erilainen osaamistausta, syntyy opiskelijan opinnoista aina yksilöllinen suunnitelma eli henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelman tekemistä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi. Suunnitelmassa opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. Opiskelijakohtaisesti huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, tarvittava osaaminen ja tavat miten osaaminen hankitaan, näytöt, tarvittava ohjaus ja tuki.

Suunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan alkaen opiskelijaksi hakeutumisesta aina tutkinnon suorittamiseen asti. Suunnittelussa ovat mukana opiskelija, vastuuopettaja, työnantaja sekä työpaikkaohjaaja.

 

Työnantajan rooli koulutussopimuksessa

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen. Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Sopimuksen pohjana toimii opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja sitä täydentävät tutkinnon osat. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuuden muodostavat tutkintojen sisällöt ja tavoitteet, sekä työpaikan tarpeet ja mahdollisuudet. Tämä mahdollistaa opiskelijalle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen kehittymisen ja työelämälle tarpeiden mukaiset taidot

Työnantaja vastaa työelämässä oppimisen laadusta ja huolehtii, että opiskelijalla on mahdollisuus tehdä omien osaamistavoitteidensa mukaisia työtehtäviä. Työnantaja myös valitsee henkilöstöstään opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin sekä ohjaa häntä koko koulutussopimusajan. Lisäksi työnantajan tehtävänä on huolehtia työjärjestelyistä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen järjestämiin opetuspäiviin. Työpaikkaohjaajalle lähetetään työelämäjakson päätteeksi Opetushallituksen palautekysely. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää ja saadun palautteen avulla kehitetään työelämässä oppimista.

Koulutussopimusopiskelijan työnantajana sitoudut:

 • Nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan.
 • Antamaan opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä ja tarvittaessa järjestämään työkiertoa työpaikalla osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Huolehtimaan työjärjestelyin siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan opintoihin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 • Vastaamaan Opetushallituksen puolivuosittain lähettämään palautekyselyyn. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää ja saadun palautteen avulla kehitetään oppilaitosyhteistyötä.
Muutokset koulutussopimuksen aikana

Koulutussopimuksen aikana voi tapahtua erilaisia muutoksia. Opiskelijan osoite saattaa muuttua, vastuullinen työpaikkaohjaaja vaihtua, koulutussopimusajan jatkamiselle voi tulla tarvetta tai koulutussopimuksen keskeyttäminen tai purkaminen tulla ajankohtaiseksi. Ole muutosasioissa aina yhteydessä koulutuksen järjestäjään. Muutoksista sovitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

Koulutussopimusajan muutos

Koulutussopimuksen kestoon voidaan tehdä muutoksia perustelluista syistä. Kun oppiminen on edennyt arvioitua nopeammin, voidaan koulutussopimuksen kestoa lyhentää. Koulutussopimusajan jatkaminen taas voi olla tarpeellista opintojen ja tutkinnon suorittamiseksi loppuun. Koulutussopimusaikaan tehtävistä muutoksista sovitaan yhdessä työnantajan, opiskelijan ja vastuuopettajan kanssa.

Työpaikkaohjaaja

Työnantaja nimeää koulutussopimusopiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, mutta käytännössä koko työyhteisö osallistuu opiskelijan ohjaamiseen. Hyvällä työpaikkaohjaajalla on ammattitaitoa ja työkokemusta alasta, motivaatiota ja ohjaustaitoja sekä sitoutumista työpaikkaohjaajan tehtävään. Hän on opiskelijalle sekä työkaveri että opettaja. Työpaikkaohjaajan tehtävänä on

 • perehdyttää opiskelija yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
 • tutustuttaa opiskelija muuhun henkilökuntaan
 • kertoa muille työntekijöille, että opiskelija on koulutuksessa ja tarvitsee sekä tietoa että tukea
 • pyrkiä luomaan heti hyvä ja kannustava ilmapiiri
 • toimia yhteyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä
 • osallistua opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) laatimiseen
  Suunnittelulla varmistetaan, että tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen saavutetaan työelämässä ja oppilaitoksessa.
 • ohjata ja tukea opiskelijaa – Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan HOKSin mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
 • arvioida osaamista ja sen kehittymistä yhdessä opiskelijan sekä niiden työyhteisön jäsenten kanssa, jotka ovat osallistuneet ohjaamiseen ja kouluttamiseen työpaikalla
 • vastata Opetushallituksen lähettämään palautekyselyyn työelämäjakson päätteeksi. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää ja saadun palautteen avulla kehitetään oppilaitosyhteistyötä.

Työpaikkaohjaajien tueksi on rakennettu valtakunnallinen Ohjaan.fi-sivusto, josta löydät hyödyllistä tietoa työpaikkaohjaajana menestymiseen. Sivustolta löydät vinkkejä ja materiaalia mm. työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun, opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin sekä työpaikkaohjaajana kehittymiseen. Kannattaa tutustua!

Forssan ammatti-instituutti &
Faktia Oy
Postiosoite:  PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27

sähköposti: kirjaamo@lhkk.fi

Neuvonta p. 040 7130 555
avoinna ma-to klo 8-15 ja pe 8-14

Opintotoimisto p. 03 245 7392
koulutussihteeri@lhkk.fi 
ma-to klo 9-15

Hakijapalvelut p. 03 245 7393
hakijapalvelut@lhkk.fi

Tietosuoja